Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

Sri Nrisimha Sahasra-nama - The Thousand Names of Lord Narasimha

Sri Nrisimha-sahasra-nama (The Thousand Names of Lord Narasimha)   Text 1 om namo narasimhäya      vajra-damshträya vajr...


Sri Nrisimha-sahasra-nama
(The Thousand Names of Lord Narasimha) 

Text 1
om namo narasimhäya
     vajra-damshträya vajrine
vajra-dehäya vajräya
     namo vajra-nakhäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, whose teeth are thunderbolts  (vajra-damshtra), who holds a thunderbolt (vajri), whose body is  a thunderbolt (vajra-deha), who is a thunderbolt (vajra), whose  claws are thunderbolts (vajra-nakha), . . .
 
Text 2
väsudeväya vandyäya
     varadäya varätmane
varadäbhaya-hastäya
     varäya vara-rüpine
 . . . who is the son of Vasudeva (väsudeva), to whom all should  bow down (vandya), who is the giver of boons (varada), who is  most glorious (varätmä), whose hand gives the blessing of  fearlessness (varadäbhaya-hasta), and who is the greatest (vara),  whose transcendental form is glorious (vara-rüpi.
 
Text 3
varenyäya varishthäya
     sri-varäya namo namah
prahläda-varadäyaiva
     pratyaksha-varadäya cha
     Obeisances to Lord Narasimha, who is the greatest (vareëya  and variñöha), and who is the goddess of fortune's husband (sri- vara). Obeisances to Lord Narasimha, who is the giver of  benedictions to Prahläda (prahläda-varada), who is the giver of  benedictions to they who approach Him (pratyakña-varada), . . .
 
Text 4
parät-para-pareshäya
     paviträya pinäkine
pävanäya prasannäya
     päshine päpa-härine
 . . . who is the supreme master, greater than the greatest  (parät-para-paresha), who is the most pure (pavitra), who carries  a bow (pinäki), who is the most pure (pävana), who is filled  with transcendental bliss (prasanna), who carries a rope  (päshi), and who removes sins (päpa-häri).
 
Text 5
purustutäya punyäya
     puruhutäya te namah
tat-purushäya tathyäya
     puräna-purushäya cha
     O Lord Nrisimha, glorified with many prayers (puru-stuta),  who is the most pure (punya), whose holy names are chanted by the  devotees (puru-huta), who are the Supreme Person (tat-purusha),  the Supreme Truth (tathya), the ancient Supreme Personality of  Godhead (puräna-purusha), obeisances unto You!
 
Text 6
purodhase pürvajäya
     pushkaräkshäya te namah
pushpa-häsäya häsäya
     mahä-häsäya shärngine
     O Lord Nrisimha, who are the supreme priest (purodha), the  oldest (pürvaja), lotus-eyed (pushkaräksha), lotus-smiled (pushpa- häsa), fond of joking (mahä-häsa), and who hold the Shärnga Bow  (shärngi), obeisances unto You!
 
Text 7
simhäya simha-räjäya
     jagad-väsyäya te namah
atta-häsäya roshäya
     jala-väsäya te namah
     O Lord who are a lion (simha), the king of lions (simha- räja), and the master of the universe (jagad-vashya), obeisances  unto You! O Lord who laugh loudly (atta-häsa), are angry  (rosha), and reside on the water (jala-väsa), obeisances  unto You!
 
Text 8
bhüta-väsäya bhäsäya
     shri-niväsäya khadgine
khadga-jihväya simhäya
     khadga-väsäya te namah
     O Lord Nrisimha, who reside in everyone's heart (bhüta-väsa),  who are effulgent (bhäsa), who are the resting-place of Goddess  Lakshmi (shri-niväsa), who hold a sword (khadgi), whose tongue is a  sword (khadga-jihva), who are a lion (simha), and who hold a  sword (khadga-väsa), obeisances unto You!
 
Text 9
namo mülädi-väsäya
     dharma-väsäya dhanvine
dhanaïjayäya dhanyäya
     namo mrityunjayäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the root of all (mülädi- väsa), the home of religion (dharma-väsa), the great archer  (dhanvi), the winner of wealth (dhanaïjaya), and the  most glorious (dhanya). Obeisances to He who is the conqueror of  death (mrityunjaya).
 
Text 10
shubhänjayäya süträya
     namah satrunjayäya cha
niranjanäya niräya
     nirgunäya gunäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the conqueror of  handsomeness (shubhänjaya), the thread upon which all is  strung (sütra), the conqueror of foes (satrunjaya),  untouched by matter (niranjana), who lies down on the  Kärana Ocean (nira), who is free from the modes of material  nature (nirguna), who is glorious with transcendental qualities  (guna), . . .
 
Text 11
nishpräpanchäya nirväna-
     pradäya nividya cha
nirälambäya niläya
     nishkaläya kaläya cha
 . . . who is aloof from the material world (nishpräpaca), who is the giver of liberation (nirväna-prada), who  is all-pervading (nivida), who is independent (nirälamba),  whose complexion is dark (nila), who is perfect and complete  (nishkala), who appears in many incarnations (kala), . . .

Text 12
nimeshäya nibandhäya
    nimesha-gamanäya cha
nirdvandväya niräshäya
     nishcayäya niräya cha
 . . . who is the blinking of an eye (nimesha), who is the bondage  of material existence (nibandha), who appears in the blinking of  an eye (nimesha-gamana), who is free of duality (nirdvandva),  who is all-pervading (niräsha), who is the Absolute Truth  (nishcaya), . . .
 
Text 13
nirmaläya nibandhäya
     nirmohäya niräkrite
namo nityäya satyäya
     sat-karma-niratäya cha
 . . . who is free from all material impurity (nirmala), who is  self-control (nibandha), who is free from illusion (nirmoha),  whose form is not material (niräkriti), who is eternal (nitya),  who is spiritual (satya), and whose activities are all spiritual  (sat-karma-nirata).
 
Text 14
satya-dhvajäya munjäya
     munjä-keshäya keshine
harishäya cha shoshäya
     gudäkeshäya vai namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who carries truth as His flag  (satya-dhvaja), who is the sacred munja grass (munja),  whose hair is the sacred munja grass (munjä-kesha),  whose hair is graceful (keshi), who is the master of Brahmä and  Shiva (harisha), who makes all that is inauspicious wither away  (shosha), who is the conqueror of sleep (gudakesha), . .
 
Text 15
sukeshäyordhva-keshäya
     keshi-simha-rakäya cha
jaleshäya sthaleshäya
     padmeshäyogra-rüpine
 . . . whose mane is glorious (sukesha and ürdhva-kesha), who is  the süryamani jewel of great-maned lions (keshi-simha-raka) who  is the master of the waters (jalesha), who is the master of all  places (sthalesha), who is the husband of the goddess of fortune  (padmesha), and who is ferocious (ügra-rüpi).
 
Text 16
kusheshayäya kuläya
     keshaväya namo namah
sükti-karnäya süktäya
     rakta-jihväya rägine
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is graceful like a lotus  flower (kusheshaya), who is the greatest (küla), who has a glorious  mane (keshava), whose ears delight in hearing His devotees'  prayers (sükti-karna), who is the Vedic prayers personified  (sükta), whose tongue is red (rakta-jihva), and who loves His  devotees (rägi).
 
Text 17
dipta-rüpäya diptäya
     pradiptäya pralobhine
pracchinnäya prabodhäya
     prabhave vibhave namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, whose form is splendid (dipta- rüpa, dipta, and pradipta), who is all-attractive (pralobhi), who  is the destroys of all that is inauspicious (pracchinna), who  gives spiritual enlightenment (prabodha), who is the supreme  master (prabhu), who has all powers (vibhu), . . .
 
Text 18
prabhanjanäya pänthäya
     pramäyäpramitäya cha
prakäshäya pratäpäya
     prajvaläyojjvaläya cha
 . . . who destroys all that is inauspicious (prabhajana), who is glorious like the sun (päntha), who is the  Absolute Truth (prama), who is limitless (apramita), who is  splendid (prakäsha, pratäpa, prajvala, and ujjvala), . . .
 
Text 19
jvälä-mälä-svarüpäya
     jvälä-jihväya jväline
maho-jväläya käläya
     käla-mürti-dharäya cha
 . . . whose effulgent form seems to be garlanded with flames  (jvälä-mälä-svarüpa), whose tongue is a flame (jvälä-jihva),  who is splendid like a host of flames (jväli and maho-jväla),  who is time personified (käla and käla-mürti-dhara), . . .
 
Text 20
käläntakäya kalpäya
     kalanäya krite namah
käla-chakräya shakräya
     vashat-chakräya chakrine
 . . . who puts an end to time (käläntaka), who is all-powerful  (kalpa, kalana, and krit), who is the wheel of time (käla-chakra),  who is the most expert (shakra), who is the word vashat in the  Vedic mantras (vashat-chakra), who holds the Sudarshana cakra  (chakri), . . .
 
Text 21
akrüräya kritäntäya
     vikramäya kramäya cha
kritine kritiväsäya
     kritaghnäya kritätmane
 . . . who is gentle to the devotees (akrüra), who is death to  the demons (kritänta), who is all-powerful (vikrama, krama, kriti,  and kritiväsa), who kills the demons (kritaghna), who is the all- pervading Supersoul (kritätmä), . . .
 
Text 22
sankramäya cha kruddhäya
     kränta-loka-trayäya cha
arüpäya svarüpäya
     haraye paramätmane
 . . . who descends to this world (sankrama), who is angry with  the demons (kruddha), who steps over the three worlds (kränta- loka-traya), whose form is not material (arüpa), whose form is  transcendental (svarüpa), who removes all that is inauspicious  (hari), who is the Supersoul (paramätmä), . . .
 
Text 23
ajayäyädi-deväya
     akshayäya kshayäya cha
aghoräya su-ghoräya
     ghoräghora-taräya cha
 . . . who is never defeated (ajaya), who is the Supreme  Personality of Godhead (ädi-deva), who is immortal (akshaya), who  kills the demons (kshaya), who is gentle (aghora), who is  ferocious (su-ghora), and who rescues the gentle devotees from the  fearsome demons (ghoräghora-tara).
 
Text 24
namo 'stv aghora-viryäya
     lasad-ghoräya te namah
ghorädhyakshäya dakshäya
     dakshinäryäya sambhave
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is both gentle and powerful  (aghora-virya). O Lord Nrisimha, who are splendid with ferocious power (lasad- ghora), who are the most ferocious (ghorädhyaksha), the most  expert (daksha), the most saintly (dakshinärya), and the most  auspicious (sambhave), . . .
 
Text 25
amoghäya gunaughäya
     anaghäyägha-härine
megha-nädäya nädäya
     tubhyam meghätmane namah
 . . . who are infallible (amogha), a flood of transcendental  virtues (gunaugha), pure (anagha), and the remover of sins (agha- häri), who roar like thunder (megha-näda), and who roar  ferociously (näda). Obeisances to You, Lord Nrisimha, who are  like a monsoon cloud (meghätmä).
 
Text 26
mogha-vahana-rüpäya
     megha-shyämäya mäline
vyäla-yajïopaviträya
     vyaghra-dehäya vai namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is like a host of monsoon  clouds (mogha-vahana-rüpa), who is dark like a monsoon cloud  (megha-shyäma), who wear a garland (mäli), whose sacred-thread  is a snake (vyäla-yajnopavitra), and who has the form of  a lion (vyaghra-deha).
 
Text 27
vyaghra-pädäya cha vyaghra-
     karmine vyäpakäya cha
vikatäsyäya viräya
     vistara-shravase namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who has the paws of a lion  (vyaghra-päda), and the ferocious deeds of a lion (vyaghra- karmi), who is all-pervading (vyäpaka), whose face is fearsome  (vikatäsya), who is very powerful and heroic (vira), and who is  all-famous (vistara-shraväh).
 
Text 28
vikirna-nakha-damshträya
     nakha-damshträyudhäya cha
vishvaksenäya senäya
     vihvaläya baläya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, who has sharp claws and teeth (vikirna- nakha-damshtra), whose weapons are His claws and teeth (nakha- damshträyudha), whose armies are everywhere (vishvaksena), who  has a great army (sena), who is ferocious (vihvala), who is  powerful (bala), . . .
 
Text 29
virupäkshäya viräya
     visheshäkshäya säkshine
vita-shokäya vistirna-
     vadanäya namo namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, whose eyes are fearsome  (virüpäksha), who is powerful and heroic (vira), whose eyes are  handsome (visheshäksha), who is the witness of all (säkshi), who  never grieves (vita-shoka), and whose mouth is wide (vistirna- vadana).
 
Text 30
vidhänäya vidheyäya
     vijayäya jayäya cha
vibudhäya vibhäväya
     namo vishvambharäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the author of the rules  of scriptures (vidhäna), who is the goal to be attained by  following the rules of scripture (vidheya), who is victory  (vijaya and jaya), who knows everything (vibudha), who is the  only friend (vibhäva), and who is the maintainer of the universe  (vishvambhara).
 
Text 31
vita-ragäya vipräya
     vitanìka-nayanäya cha
vipuläya vinitäya
     vishva-yonaye namo namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is not affected by the mode  of passion (vita-raga), who is the first of brähmanas (vipra),  whose eyes are glorious (vitanka-nayana), who form is large  (vipula), who is humble (vinita), and who is the creator of the  universe (vishva-yoni), . . .
 
Text 32
chid-ambaräya vittäya
     vishrutäya viyonaye
vihvaläya vikalpäya
     kalpätitäya shilpine
 . . . , who is the master of the spiritual sky (chid-ambara),  the wealth of the devotees (vitta), all-famous (vishruta), unborn  (viyoni), ferocious (vihvala), most expert (vikalpa, kalpätita,  and shilpi), . . .
 
Text 33
kalpanäya svarüpäya
     phani-talpäya vai namah
tadit-prabhäya taryäya
     tarunäya tarasvine
 . . . who is the creator (kalpana), whose form is transcendental  (svarüpa), whose couch is a serpent (phani-talpa), who is  splendid like lightning (tadit-prabha), who is the final goal  (tarya), who is eternally youthful (taruna), who is all-powerful  (tarasvi), . . .
 
Text 34
tapanäya tapaskäya
     täpa-traya-haräya cha
tärakäya tamo-ghnäya
     tattväya cha tapasvine
 . . . who is effulgent (tapana and tapaska), who removes the  three-fold miseries of material life (täpa-traya-hara), who is  the deliverer (täraka), who destroys the darkness of ignorance (tamo-ghna), who is the Absolute Truth (tattva), and who is glorious  (tapasvi).
 
Text 35
takshakäya tanu-träya
     tatine taraläya cha
shata-rüpäya shäntäya
     shata-dhäräya te namah
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are the architect of  the worlds (takshaka), who protect Your devotees (tanu-tra), who  stay on the farther shore of the ocean of repeated birth and  death (tati), who are splendid (tarala), who manifest a hundred  forms (shata-rüpa), who are peaceful (shänta), and who hold a  thunderbolt (shata-dhära).
 
Text 36
shata-paträya tarkshyäya
     sthitaye shata-mürtaye
shata-kratu-svarüpäya
     shäshvatäya shatätmane
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is graceful like a hundred-petal lotus (shata-patra), who is carried by Garuda (tarkshya),  who is the maintainer (sthiti), who manifests a hundred forms (shata-mürti), who is a hundred yajnas personified (shata-kratu-svarüpa), who is eternal (shäshvata), who manifests a hundred  forms (shatätmä), . . .
 
Text 37
namah sahasra-shirase
     sahasra-vadanäya cha
sahasräkshäya deväya
     disha-shroträya te namah
 . . . who has a thousand heads (sahasra-shiräh and sahasra-vadana), who has a thousand eyes (sahasräksha), and who is the  Supreme Personality of Godhead (deva). Obeisances unto You, O  Lord Nrisimha, whose ears are the different directions (disha-shrotra).
 
Text 38
namah sahasra-jihväya
     mahä-jihväya te namah
sahasra-nämadheyäya
     sahasräkshi-dhäräya cha
     Obeisances unto You, O Lord Nrisimha, who have a thousand  tongues (sahasra-jihva), a great tongue (mahä-jihva), a thousand  names (sahasra-nämadheya), and a thousand eyes (sahasräkshi- dhära).
 
Text 39
sahasra-bähave tubhyam
     sahasra-caranäya cha
sahasrärka-prakäshäya
     sahasräyudha-dhäriëe
     O Lord Nrisimha, who have a thousand arms (sahasra-bähu), and  a thousand feet (sahasra-carana), who are splendid like a  thousand suns (sahasrärka-prakäshäya), who hold a thousand  weapons (sahasräyudha-dhäri), . .
 
Text 40
namah sthüläya sükshmäya
     susükshmäya namo namah
sükshunyäya subhikshäya
     surädhyakshäya shaurine
 . . . who are larger than the largest (sthüla), smaller than  the smallest (sükshma and susükshma), ferocious (sükshunya), the  maintainer (subhiksha), and the ruler of the demigods (surädhyaksha),  heroic (shauri), obeisances unto You.
 
Text 41
dharmädhyakshäya dharmäya
     lokädhyakshäya vai namah
prajädhyakshäya shikshäya
     vipaksha-kshaya-mürtaye
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are the ruler of  religious principles (dharmädhyaksha), religion personified  (dharma), the ruler of the worlds (lokädhyaksha), the ruler of the  living entities (prajädhyaksha), the teaching of the Vedas  (shiksha), the destroyer of the demons (vipaksha-kshaya-mürti), . . .
 
Text 42
kälädhyakshäya tikshnäya
     mülädhyakshäya te namah
adhokshajäya miträya
     sumitra-varunäya cha
 . . . the controller of time (kälädhyaksha), ferocious (tikshna),  the ruler of the root of matter (mülädhyaksha), beyond the  perception of the material senses (adhokshaja), the true friend  (mitra), and the Deity worshiped by Mitra and Varuna (sumitra- varuna).
 
Text 43
shatrughnäya avighnäya
     vighna-koti-haräya cha
rakshoghnäya tamoghnäya
     bhütaghnäya namo namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the killer of enemies  (shatrughna), free to do whatever He wishes (avighna), the Lord  who removes millions of obstacles (vighna-koti-hara), the killer  of demons (rakshoghna), the destroyer of ignorance (tamoghna), and  the killer of ghosts (bhütaghna).
 
Text 44
bhüta-päläya bhütäya
     bhüta-väsäya bhütine
bhüta-vetäla-ghätäya
     bhütädhipataye namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the protector of the  people (bhüta-päla), the Lord who appears before His devotee  (bhüta), the Lord who descends to the material world (bhüta- väsa), the master of the material world (bhüti), the destroyer  of ghosts and evil spirits (bhüta-vetäla-ghäta), and the  controller of the material world (bhütädhipati).
 
Text 45
bhüta-graha-vinäshäya
     bhüta-samyamate namah
mahä-bhütäya bhrigave
     sarva-bhütätmane namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the killer of ghosts and  evil spirits (bhüta-graha-vinäsha), the controller of the material  world (bhüta-samyamän), the greatest (mahä-bhüta), a descendent  of Maharshi Bhrigu (bhrigave), and the all-pervading Supersoul  (sarva-bhütätmä).
 
Text 46
sarvärishta-vinäshäya
     sarva-sampatkaräya cha
sarvädhäräya sarväya
     sarvärti-haraye namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the destroyer of all  calamities (sarvärishta-vinäsha), the bringer of all good fortune  (sarva-sampatkara), the resting place of all the worlds (sarvädhära), everything (sarva), and the remover of all  sufferings (sarvärti-hari).
 
Text 47
sarva-duhkha-prashäntäya
     sarva-saubhägya-däyine
sarvadäyäpy anantäya
     sarva-shakti-dharäya cha
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are the remover of  all sufferings (sarva-duhkha-prashänta), the giver of all good  fortune (sarva-saubhägya-däyi), the giver of everything  (sarvada), limitless (ananta), the master of all potencies  (sarva-shakti-dhara), . . .
 
Text 48
sarvaishvarya-pradätre cha
     sarva-kärya-vidhäyine
sarva-jvara-vinäshäya
     sarva-rogäpahärine
 . . . the giver of all powers and opulences (sarvaishvarya- pradätä), the giver of all duties (sarva-kärya-vidhäyi), the  destroyer of all fevers (sarva-jvara-vinäsha), the physician who  cures all diseases (sarva-rogäpahäri), . . .
 
Text 49
sarväbhicära-hantre cha
     sarvaishvarya-vidhäyine
pingäkshäyaika-shringäya
     dvi-shringäya marichaye
 . . . the destroyer of all magic spells (sarväbhichära-hantä), and the giver of all powers and opulences (sarvaishvarya- vidhäyi), red-eyed (pingäksha), who have one horn (eka-shringa),  who have two horns (dvi-shringa), who are splendid like the sun  (marichi), . . .
 
Text 50
bahu-shringäya lingäya
     mahä-shringäya te namah
mangalyäya manojnäya
     mantavyäya mahätmane
 . . . who have many horns (bahu-shringa), who are not different  from Your Deity form (linga), who have a great horn (mahä-shringa),  who are the supreme auspiciousness (mangalya), who are supremely  handsome and charming (manojna), who are the proper object of meditation (mantavya), who are the Supreme Personality  of Godhead (mahätmä), . . .
 
Text 51
mahä-deväya deväya
     mätulinga-dharäya cha
mahä-mäyä-prasütäya
     prastutäya cha mäyine
 . . . who are the Supreme Personality of Godhead (mahä-deva and deva), who hold a mätulinga (mätulinga-dhara), who are the  origin of the mahä-mäyä potency (mahä-mäyä-prasüta), who are glorified by the sages (prastuta), who are the  master of the illusory potency mäyä (mäyi), . . .
 
Text 52
anantänanta-rüpäya
     mäyine jala-shäyine
mahodaräya mandäya
     madadäya madäya cha
 . . . who manifested limitless forms (anantänanta-rüpa), who are  the master of the illusory potency mäyä (mäyi), who rest on  the waters (jala-shäyi), whose belly is gigantic (mahodara), who  are gentle (manda), who give bliss to the devotees (madada), who  are transcendental bliss personified (mada), . . .
 
Text 53
madhu-kaitabha-hantre cha
     mädhaväya muräraye
mahä-viryäya dhairyäya
     chitra-viryäya te namah
 . . . who killed Madhu and Kaitabha (madhu-kaitabha-hantä),  who are the goddess of fortune's husband (mädhava), who are the  enemy of the Mura demon (muräri), who are all-powerful (mahä-virya), who are all-patient (dhairya), and who are wonderfully  powerful (chitra-virya).
 
Text 54
chitra-kürmäya citräya
     namas te chitra-bhänave
mäyätitäya mäyäya
     mahä-viräya te namah
     O Lord Nrisimha, obeisances to You, who are a wonderful  tortoise (chitra-kürma), wonderful (chitra), splendid like a  wonderful sun (chitra-bhänu), beyond the illusory potency mäyä  (mäyätita), the master of the illusory potency mäyä (mäya), and all-powerful (mahä-vira).
 
Text 55
mahä-tejäya bijäya
     tejo-dhämne cha bijine
tejomäya nrisimhäya
     namas te chitra-bhänave
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are splendid and  powerful (mahä-teja), the seed of all existence (bija), the Lord  who resides in the splendid spiritual world (tejo-dhämä), the  seed of all existence (biji), effulgent (tejoma), half-man and  half-lion (nrisimha), and splendid like a wonderful sun (chitra- bhänu).

Text 56
mahä-damshträya tushtäya
     namah pushti-karäya cha
shipivishtäya hrishtäya
     pushtäya parameshtine
     Obeisances to Lord Nrisimha, who has large and fearsome teeth  (mahä-damshtra), who is filled with happiness (tushta), who  maintains and protects His devotees (pushti-kara), effulgent  (shipivishta), happy (hrishta), powerful (pushta), and the supreme  controller (parameshti).
 
Text 57
vishishtäya cha shishtäya
     garishthäyeshta-däyine
namo jyeshthäya shreshthäya
     tushtäyämita-tejase
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the greatest (vishishta,  shishta, and garishtha), who fulfills His devotees' desires (ishta- däyi), the oldest (jyeshtha), the best (shreshtha), happy (tushta), and unlimitedly powerful (amita-tejäh).
 
Text 58
säshtänga-nyasta-rüpäya
     sarva-dushtäntakäya cha
vaikunöhäya vikunöhäya
     keshi-kanthäya te namah
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, to whom the devotees  offer dandavat obeisances (säshtänga-nyasta-rüpa), who are  the killer of all the demons (sarva-dushtäntaka), the master of  the spiritual world (vaikuntha and vikuntha), and who have a  lion's neck (keshi-kantha).
 
Text 59
kanthiraväya lunthäya
     nishathäya hathäya cha
sattvodriktäya rudräya
     rig-yajuh-sama-gäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, whose throat is filled with a  roar (kanthi-rava), who robs the devotees of their entrapment in  the world of birth and death (luntha), who is supremely honest  (nishatha), who is ferocious (hatha), who is situated in  transcendental goodness (sattvodrikta), who is angry (rudra), who  is the hymns of the Rig, Yajur, and Säma Vedas (rig-yajuh-sama-ga), . . .

Text 60
ritu-dhvajäya vajräya
     mantra-rajäya mantrine
tri-neträya tri-vargäya
     tri-dhämne cha tri-shüline
 . . . who is the flage of the seasons (ritu-dhvaja), a  thunderbolt (vajra), the king of mantras (mantra-raja), and the best  advisor (mantri), who has three eyes (tri-netra), three classes  of followers (tri-varga), three abodes (tri-dhämä), a trident  (tri-shüli), . . .
 
Text 61
tri-käla-jnäna-rüpäya
     tri-dehäya tridhätmane
namas tri-mürti-vidyäya
     tri-tattva-jnänine namah
 . . . who knows everything of the three phases of time (tri- käla-jnäna-rüpa), who has three forms (tri-deha), and three  expansions (tridhätmä). Obeisances to Lord Nrisimha, who knows  the three truths (tri-mürti-vidya and tri-tattva-jäni).
 
Text 62
akshobhyäyäniruddhäya
     aprameyäya mänave
amritäya anantäya
     amitäyämitaujase
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is peaceful (akshobhya), who  cannot be thwarted (aniruddha), who is immeasurable (aprameya),  the goddess of fortune's husband (mänu), immortal (amrita),  limitless (ananta and amita), unlimitledly powerful (amitaujäh),  . .
 
Text 63
apamrityu-vinäshäya
     apasmara-vighätine
ana-däyäna-rüpäya
     anäyäna-bhuje namah
 . . . the destroyer of untimely death (apamrityu-vinäsha), the  destroyer of forgetfulness (apasmara-vighäti), the giver of  life (anada), the form of life (ana-rüpa), life (ana), and the  enjoyer of life (ana-bhuk).
 
Text 64
nädyäya niravadyäya
     vidyäyädbhuta-karmane
sadyo-jätäya sanghäya
     vaidyutäya namo namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is glorified with many  prayers (nädya), who is supremely pure (niravadya), who is  filled with transcendental knowledge (vidya), whose activities are  wonderful (adbhuta-karmä), who suddenly appears before His  devotee (sadyo-jäta), who is accompanied by His devotees  (sangha), and who is splendid like lightning (vaidyuta).
 
Text 65
adhvätitäya sattväya
     väg-ätitäya vägmine
väg-ishvaräya go-päya
     go-hitäya gaväm-pate
     Obeisances to Lord Nrisimha, who stays far from the path of  the materialists (adhvätita), who is the Absolute Truth (sattva),  who is beyond the descriptive power of material words (väg- ätita), who is most eloquent (vägmi and väg-ishvara), who is the  protector of the cows (gopa), the auspiciousness of the cows (go-hita), and the master of the cows (gaväm-pati), . . .
 
Text 66
gandharväya gabhiräya
     garjitäyorjitäya cha
parjanyäya prabuddhäya
     pradhäna-purushäya cha
 . . . whose voice is melodious (gandharva), who is profound  (gabhira), who roars ferociously (garjita), who is very powerful  (ürjita), who roars like thunder (parjanya), who is the most  wise (prabuddha), who is the Supreme Personality of Godhead, the  controller of the material world (pradhäna-purusha), . . .
 
Text 67
padmäbhäya sunäbhäya
     padma-näbhäya mänine
padma-neträya padmäya
     padmäyäh-pataye namah
 . . . who is splendid like a lotus flower (padmäbha), whose  navel is graceful (sunäbha), whose navel is a lotus flower  (padma-näbha), who is glorious (mäni), whose eyes are lotus  flowers (padma-netra), who is graceful like a lotus flower  (padma), and who is the goddess of fortune's husband (padmäyäh-pati).
 
Text 68
padmodaräya pütäya
     padma-kalpodbhaväya cha
namo hrit-padma-väsäya
     bhü-padmoddharanäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, whose abdomen is a lotus flower (padmodara), who is supremely pure (püta), who appeared in the  Padma-kalpa (padma-kalpodbhava), who stays on the lotus of His  devotee's heart (hrit-padma-väsa), and who picked up the earth as if it were a lotus flower (bhü-padmoddharana).
 
Text 69
shabda-brahma-svarüpäya
     brahma-rüpa-dharäya cha
brahmaëe brahma-rüpäya
     padma-neträya te namah
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are the Vedas  personified (shabda-brahma-svarüpa and brahma-rüpa-dhara), the  Supreme Personality of Godhead (brahma), and the Lord whose form is spiritual (brahma-rüpa), and whose eyes are lotus flowers (padma-netra).
 
Text 70
brahma-däya brahmanäya
     brahma-brahmätmane namah
subrahmanyäya deväya
     brahmanyäya tri-vedine
     Obeisances to Lord Nrisimha, who gives the most valuable gift  (brahma-da), who is worshiped by Brahmä (brähmana), who is the  Supersoul who guides the brähmanas (brahma-brahmätmä), who is  worshiped by the brähmanas (subrahmanya), who is the glorious  Supreme Personality of Godhead (deva), who is worshiped by the  brähmanas (brahmanya), and who is the author of the three Vedas  (tri-vedi).
 
Text 71
para-brahma-svarüpäya
     panca-brahmätmane namah
namas te brahma-shirase
     tadäshva-shirase namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, whose form is spiritual (para- brahma-svarüpa), who is the panca-brahma (panca- brahmätmä), who is the head of the Vedas (brahma-shiräh), and  who appears in a form with a horse's head (tadäshva-shiräh).
 
Text 72
atharva-shirase nityam
     ashani-pramitäya cha
namas te tikshna-damshträya
     laläya lalitäya cha
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are the head of the Atharva Veda (atharva-shiräh), who hurl a thunderbolt (ashani-pramita), whose teeth are sharp (tikshna-damshtra), and who are  graceful and playful (lala and lalita).
 
Text 73
lavanyäya laviträya
     namas te bhäsakäya cha
lakshana-jnäya lakshäya
     lakshanäya namo namah
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are handsome  (lavanya), who are a scythe for mowing down the demons (lavitra), who are effulgent (bhäsaka), who know everything  (lakshana-jna), and who are filled with transcendental  qualities (laksha and lakshana).
 
Text 74
lasad-ripräya lipräya
     vishnave prabhavishnave
vrishni-müläya krishnäya
     shri-mahä-vishnave namah
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who purify sins (lasad- ripra), who are glorious (lipra), all-pervading (vishnu), all-powerful (prabhavishnu), the root of the Vrishni dynasty (vrishni-müla), Lord Krishna (krishna), and Lord Mahä-Vishnu (shri-mahä-vishnu).
 
Text 75
pashyämi tväa mahä-simham
     harinam vana-mälinam
kiritinam kundalinam
     sarvängam sarvato-mukham
     I gaze on You, O Lord Nrisimha, who are a great lion (mahä-simha), who take away all that is inauspicious (hari), who wear  a forest garland (vana-mäli), a helmet (kiriti), earrings  (kundali), who are all-pervading (sarvänga), whose faces are  everywhere (sarvato-mukha), . . .
 
Text 76
sarvatah-päni-padoram
     sarvato-'kshi-shiro-mukham
sarveshvaram sada-tushtam
     samartham samara-priyam
 . . . whose hands, feet, and thighs are everywhere (sarvatah- päni-padora), whose eyes, heads, and faces are everywhere  (sarvato-'kshi-shiro-mukha), who are the controller of all  (sarveshvara), who are always blissful (sadä-tushta), who are all- powerful (samartha), who are fond of a fight (samara-priya), . . .
 
Text 77
bahu-yojana-vistirnam
     bahu-yojana-mäyatam
bahu-yojana-hastänghrim
     bahu-yojana-näsikam
 . . . who are many yojanas in size (bahu-yojana-vistirna and  bahu-yojana-mäyata), whose hands and feet are many yojanas (bahu-yojana-hastänghri), whose nose is many yojanas (bahu-yojana-näsika), . . .
 
Text 78
mahä-rüpam mahä-vaktram
     mahä-damshtram mahä-bhujam
mahä-nädam mahä-raudram
     mahä-käyam mahä-balam
 . . . whose form is gigantic (mahä-rüpa), whose mouth is  gigantic (mahä-vaktra), whose teeth are gigantic (mahä-damshtra),  whose arms are gigantic (mahä-bhuja), whose roar is gigantic (mahä-näda), who are very ferocious (mahä-raudra), whose body is  gigantic (mahä-käya), who has all power (mahä-bala), . . .
 
Text 79
änäbher-brahmano-rüpam
     ägaläd-vaishëavam tathä
äshirsäd-randhram ishänam
     tad-agre-sarvatah-shivam
 . . . who are Brahmä from the beginning of Your navel  (änäbher-brahmano-rüpa), Who are Lord Vishnu from the  beginning of Your neck (ägaläd-vaishnava), who are Lord Rudra  from the beginning of Your head (äshirsäd-randhra), who are the  supreme controller (ishäna), and who are all-auspicious  everywhere (tad-agre-sarvatah-shiva).
 
Text 80
namo 'stu näräyana narasimha
     namo 'stu näräyana vira-simha
namo 'stu näräyana krüra-simha
     namo 'stu näräyana divya-simha
     O Näräyana, O Narasimha, obeisances unto You! O  Näräyana, O heroic lion (vira-simha), obeisances unto You! O Näräyana, O ferocious lion  (krüra-simha), obeisances unto You! O Näräyana, O splendid  transcendental lion (divya-simha), obeisances unto You!
 
Text 81
namo 'stu näräyana vyaghra-simha
     namo 'stu näräyana puccha-simha
namo 'stu näräyana pürna-simha
     namo 'stu näräyana raudra-simha
     O Näräyana, O ferocious lion (vyaghra-simha), obeisances  unto You! O Näräyana, O transcendental lion (puccha-simha), obeisances unto You! O Näräyana, O perfect lion (pürna-simha), obeisances unto You! O Näräyana, O angry lion (raudra-simha), obeisances unto You!

Text 82
namo namo bhishana-bhadra-simha
     namo namo vihvala-netra-simha
namo namo briahita-bhüta-simha
     namo namo nirmala-chitra-simha
     O fearsome lion (bhishana-bhadra-simha), obeisances unto  You!  O lion with angry eyes (vihvala-netra-simha), obeisances unto You! O gigantic lion (briahita-bhüta-simha), obeisances unto You! O splendid, pure, and wonderful lion  (nirmala-chitra-simha), obeisances unto You!
 
Text 83
namo namo nirjita-käla-simha
     namo namo kalpita-kalpa-simha
namo namo kämada-käma-simha
     namo namas te bhuvanaika-simha
     O lion who defeat time (nirjita-käla-simha), obeisances unto You! O all-powerful lion (kalpita-kalpa-simha), obeisances unto You! O lion who fulfills all desires (kämada-käma-simha), obeisances unto You! O lion who rules the world (bhuvanaika-simha), obeisances unto You!
 
Text 84
dyävä-pritivyor idam antaram hi
     vyäptam tvayaikena dishash cha sarväh
drishtvädbhutam rüpam ugram tavedam
     loka-trayam pravyathitam mahätman
     Although You are one, You are spread throughout the sky and  the planets and all space between. O great one, as I behold this  terrible form, I see that all the planetary systems are  perplexed.*
 
Text 85
ami hitvä sura-sanghä vishanti
     kechid bhitäh pranjalayo grinanti
svastity uktvä munayah siddha-sanghäh
     stuvanti tväa stutibhih pushkaläbhih
     All the demigods are surrendering and entering into You.  They are very much afraid, and with folded hands they are singing  the Vedic hymns.*
 
Text 86
rudrädityä väsavo ye cha sädhyä
     vishvedevä marutash cosmapäsh cha
gandharva-yakshäh sura-siddha-sanghä
     vikshanti tväa vismitäsh chaiva sarve
     The different manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the  Vasus, the Sädhyas, the Vishvadevas, the two Ashvins, the Maruts,  the forefathers, and the Gandharvas, the Yakshas, Asuras, and all  perfected demigods are beholding You in wonder.*
 
Text 87
leliyase grasamän asamantäl
    lokän samagrän vadanair jvaladbhih
tejobhir äpürya jagat samagram
     bhäsäs tavogräh pratapanti vishnoh
     O Vishnu, I see You devouring all people in Your flaming  mouths and covering the universe with Your immeasurable rays.  Scorching the worlds, You are manifest.
 
Text 88
bhävishnus tvam sahishnus tvam
     bhrajishnur jishnur eva cha
prithivim antariksham tvam
     parvatäranyam eva cha
     O Lord Nrisimha, You are the future (bhävishnu). You are the most patient and tolerant (sahishnu). You are the most glorious  (bhrajishnu). You are always victorious (jishnu). You are the earth  (prithivi), the sky (antariksha), and the mountains and forests  (parvatäranya).
 
Text 89
kalä-käshthä viliptatvam
     muhürta-praharädikam
aho-rätram tri-sandhyä cha
     paksha-mäsartu-vatsarah
     You are the differing units of time, such as the kalä,  käshthä, vilipta, muhürta, and prahara. You are day and  night (aho-rätram), You are the three junctions known as  sunrise, noon, and sunset (tri-sandhyä). You are the two  fortnights (paksha), the months (mäsa), the seasons (ritu), and  the year (vatsara).
 
Text 90
yugädir yuga-bhedas tvam
     samyuge yuga-sandhäyäh
nityam naimittikam dainam
     mahä-pralayam eva cha
     You are the beginning of the yuga (yugädi), the various  yugas (yuga-bheda), the junctions of the yugas (samyuge yuga-sandhäyäh), and the four kinds of cosmic annihilations called nitya, naimittika, daina, and mahä-pralaya.
 
Text 91
käranam karanam kartä
     bhartä hartä tvam ishvarah
sat-kartä sat-kritir goptä
     sac-chid-änanda-vigrahah
     You are the cause (kärana), the instrument (karana), the  creator (kartä), the maintainer (bhartä), the remover (hartä),  the controller (ishvara), the doer of good (sat-kartä and sat- kriti), the protector (goptä), and the Lord whose form is eternal  and full of knowledge and bliss ( sac-cid-änanda-vigraha).
 
Text 92
pränas tvam präninam pratyag
     ätmä tvam sarva-dehinäm
su-jyotis tvam param-jyotir
     ätma-jyotih sanätanah
     You are the life of all that live (pränah präninam), You  are the Supersoul (pratyag-ätmä). You are the splendor of all  embodied souls (sarva-dehinäm su-jyotih). You are the supreme  effulgence (param-jyotih and ätma-jyotih). You are eternal  (sanätana).
 
Text 93
jyotir loka-svarüpas tvam
     tvam jyotir jyotishäa patih
svähä-kärah svadhä-käro
     vashat-kärah kripä-karah
     You are the spiritual effulgence (jyotih), the  personification of all the worlds (loka-svarüpa), the light of all  lights (jyotir jyotishäm), the supreme master (pati), the  sacred word svähä (svähä-kära), the sacred word  svadhä (svadhä-kära), the sacred word vashat (vashat- kära), merciful (kripä-kara), . . .
 
Text 94
hanta-käro niräkäro
     vega-kärash cha shankarah
akärädi-hakäränta
     omkäro loka-kärakah
 . . . the sacred word hanta (hanta-kära), without a material  form (niräkära), the fastest and most powerful (vega-kära),  auspicious (shankara), the entire alphabet, beginning with a and  concluding with ha (akärädi-hakäränta), the sacred syllable om  (omkära), and the creator of the worlds (loka-käraka).
 
Text 95
ekätmä tvam anekätmä
     chatur-ätmä chatur-bhujah
chatur-mürtish chatur-damshtrash
     chatur-veda-mayottamah
     You are the one Supreme Personality of Godhead (ekätmä),  who appears in many forms (anekätmä), who manifests as the  chatur-vyüha (chatur-ätmä), who has four arms (chatur-bhuja), who  appears in four forms (chatur-mürti), who has four teeth (chatur-damshtra), and who is the Vedas personified (chatur-veda-mayottama).
 
Text 96
loka-priyo loka-gurur
     lokesho loka-näyakah
loka-säkshi loka-patir
     lokätmä loka-locanah
     You are dear to the worlds (loka-priya), the master of the  worlds (loka-guru, lokesha, and loka-näyaka), the witness of the  worlds (loka-säkshi), the master of the worlds (loka-pati), the  Supersoul omnipresent in the worlds (lokätmä), the eye of the  worlds (loka-lochana), . . .
 
Text 97
loka-dhäro brihal-loko
     lokäloka-mayo vibhuh
loka-kartä vishva-kartä
     kritävartäh kritägamah
 . . . the maintainer of the worlds (loka-dhära), the universal  form (brihal-loka and lokäloka-maya), all-powerful (vibhu), and  the creator of the worlds (loka-kartä and vishva-kartä, kritävarta  and kritägama).
 
Text 98
anädis tvam anantas tvam
     abhüto bhüta-vigrahah
stutih stutyah stava-pritah
     stotä netä niyämakah
     You have no beginning (anädi). You have no end (ananta). You  were never created (abhüta). You are the form of all that exists  (bhüta-vigraha), You are the prayers offered to You (stuti). You  are the object of Your devotees' prayers (stutya). You are  pleased by Your devotees' prayers (stava-prita). You glorify  Your devotees (stotä). You are the supreme leader (netä). You  are the supreme controller (niyämaka).
 
Text 99
tvam gatis tvam matir mahyam
     pitä mätä guruh sakhä
suhridash chätma-rüpas tvam
     tvam vinä nästi me gatih
     You are my goal (gati). I meditate on You (mati). You are my  father (pitä), mother (mätä), spiritual master (guru), friend  (sakhä), well-wisher (suhrit), and Supersoul (ätma-rüpa). Without  You I have no goal and no auspicious future.
 
Text 100
namas te mantra-rüpäya
     astra-rüpäya te namah
bahu-rüpäya rüpäya
     pancha-rüpa-dharäya cha
     Obeisances to You, who are sacred mantras personified  (mantra-rüpa), who are weapons personified (astra-rüpa), who  appear in many forms (bahu-rüpa), whose form is transcendental  (rüpa), who appear in five forms (panca-rüpa-dhara), . . .
 
Text 101
bhadra-rüpäya rütäya
     yoga-rüpäya yogine
sama-rüpäya yogäya
     yoga-pitha-sthitäya cha
 . . . whose form is auspicious (bhadra-rüpa), who are the Vedic  mantras personified (ruta), who are yoga personified (yoga-rüpa),  the master of yoga (yogi), whose form is graceful (sama-rüpa),  who are yoga personified (yoga), who stay in the most sacred of  sacred places (yoga-pitha-sthita), . . .
 
Text 102
yoga-gamyäya saumyäya
     dhyäna-gamyäya dhyäyine
dhyeya-gamyäya dhämne cha
     dhämädhipataye namah
 . . . who are attained by yoga practice (yoga-gamya), who are  handsome and gentle (saumya), who are attained by meditation  (dhyäna-gamya), who are the object of meditation (dhyäyi and dhyeya-gamya), who are the spiritual world (dhäma), and the ruler  of the spiritual world (dhämädhipati).
 
Text 103
dharädharägha-dharmäya
     dhäranäbhiratäya cha
namo dhätre cha sandhätre
     vidhätre cha dharäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, who removes the sins of the  world (dharädharägha-dharma), who is attained by meditation  (dhäranäbhirata), who is the creator (dhätä, sandhätä,  vidhätä, and dhara), . . .
 
Text 104
dämodaräya däntäya
     dänavänta-karäya cha
namah samsära-vaidyäya
     bheshajäya namo namah
 . . . whose waist was bound with a rope (dämodara), who is  peaceful and self-controlled (dänta), who kills the  demons (dänavänta-kara), who is a physician expert in curing  the disease of repeated birth and death (samsära- vaidya and bheshaja).
 
Text 105
sira-dhvajäya shitäya
     vätäyäpramitäya cha
särasvatäya samsära-
     näshanäyäksha-mäline
     Obeisances to Lord Nrisimha, whose flag is marked  with a plough (sira-dhvaja), who is the cold season (shita),  who is the wind (väta), who is immeasurable (apramita), who  is scholarship (särasvata), who puts an end to the cycle of  birth and death (samsära-näshana), who wears a necklace of aksha beads (aksha-mäli), . . .
 
Text 106
asi-charma-dharäyaiva
     shat-karma-niratäya cha
vikarmäya sukarmäya
     para-karma-vidhäyine
 . . . who holds a sword and shield (asi-charma-dhara), who is  expert in the six pious deeds (shat-karma-nirata), who is free  from karma (vikarmä), whose deeds are glorious (sukarmä), whose  deeds are transcendental (para-karma-vidhäyi), . . .
 
Text 107
susharmane manmathäya
     namo varmäya varmine
kari-charma-vasänäya
     karäla-vadanäya cha
 . . . who is most auspicious (susharmä), who is Kämadeva  (manmatha), who is armor (varma), who wears armor (varmi and kari-carma-vasäna), whose face is fearsome (karäla-vadana), . . .
 
Text 108
kavaye padma-garbhäya
     bhüta-garbha-ghrinä-nidhe
brahma-garbhäya garbhäya
     brihad-garbhäya dhürjite
 . . . who is the best of philosophers (kavi), who gave birth to  Brahmä in a lotus flower (padma-garbha), who gave birth to all  living beings (bhüta-garbha-ghrinä-nidhi), who gave birth to  Brahmä (brahma-garbha), who gave birth to all that exists  (garbha and brihad-garbha, and dhürjit), . . .
 
Text 109
namas te vishva-garbhäya
     shri-garbhäya jitäraye
namo hiranyagarbhäya
     hiranya-kavachäya cha
     O Lord Nrisimha, obeisances unto You, the creator of the  universes (vishva-garbha), the creator of beauty and opulence  (shri-garbha), the warrior who defeats His enemies (jitäri), the  universal form (hiranyagarbha), the Lord covered with golden  armor (hiranya-kavacha), . . .
 
Text 110
hiranya-varna-dehäya
     hiranyäksha-vinäshine
hiranyakasipor-hantre
     hiranya-nayanäya cha
 . . . whose form is the color of gold (hiranya-varna-deha), who killed Hiranyäksha (hiranyäksha-vinäshi), who killed  Hiranyakasipu (hiranyakasipor-hantä), whose eyes are golden  (hiranya-nayana), . . .
 
Text 111
hiranya-retase tubhyam
     hiranya-vadanäya cha
namo hiranya-shringäya
     nisha-shringäya shringine
 . . . whose seed is golden (hiranya-retäh), whose face is  golden (hiranya-vadana), whose horn is golden (hiranya-shringa),  whose horn is night (nisha-shringa), who has a great horn (shringi), . . .
 
Text 112
bhairaväya sukeshäya
     bhishanäyäntri-mäline
chandäya runda-mäläya
     namo danda-dharäya cha
 . . . who are fearsome (bhairava), whose mane is graceful  (sukesha), who is fearsome (bhishana), who wear a garland of  intestines (antri-mäli), who are ferocious (chanda), who wear a  necklace of skulls (runda-mäla), who hold a staff (danda-dhara), . . .
 
Text 113
akhanda-tattva-rüpäya
     kamandalu-dharäya cha
namas te khanda-simhäya
     satya-simhäya te namah
 . . . who are the Absolute Truth (akhanda-tattva-rüpa), who hold a kamandalu (kamandalu-dhara), who are a great lion (khanda-simha), and who are a transcendental lion (satya-simha).
 
Text 114
namas te shveta-simhäya
     pita-simhäya te namah
nila-simhäya niläya
     rakta-simhäya te namah
     O Lord Nrisimha, obeisances unto You, who are a white lion  (shveta-simha), a yellow lion (pita-simha), a black lion (nila-simha), black (nila), and a red lion (rakta-simha).
 
Text 115
namo häridra-simhäya
     dhümra-simhäya te namah
müla-simhäya müläya
     brihat-simhäya te namah
     O Lord Nrisimha, obeisances unto You, who are a yellow lion  (häridra-simha), a smoke-colored lion (dhümra-simha), the root of all lions (müla-simha), the root of all that exists (müla),  and a great lion (brihat-simha).
 
Text 116
pätäla-sthita-simhäya
     namo parvata-väsine
namo jala-stha-simhäya
     antariksha-sthitäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the lion in Pätälaloka  (pätäla-sthita-simha), the lion in the mountains (parvata-väsi), the lion in the waters (jala-stha-simha), and the lion in  the sky (antariksha-sthita).
 
Text 117
kälägni-rudra-simhäya
     chanda-simhäya te namah
ananta-simha-simhäya
     ananta-gataye namah
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are the angry lion of  the fire of time (kälägni-rudra-simha), who are a ferocious lion  (chanda-simha), who are the limitless lion of lions (ananta-simha-simha), and who are the goal that has no limit (ananta-gati).
 
Text 118
namo vichitra-simhäya
     bahu-simha-svarüpine
abhayankara-simhäya
     narasimhäya te namah
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are a wonderful lion (vichitra-simha), the form of many lions (bahu-simha-svarüpi),  the lion that gives fearlessness (abhayankara-simha), and half-man half-lion (narasimha).
 
Text 119
namo 'stu simha-räjäya
     narasimhäya te namah
säptäbdhi-mekhaläyaiva
     satya-satya-svarüpine
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the king of lions (simha-räja), half-man half-lion (narasimha), the earth, which wears  the seven oceans like a belt (säptäbdhi-mekhala), the Lord whose form is transcendental (satya-satya- svarüpi), . . .
 
Text 120
sapta-lokäntara-sthäya
     sapta-svara-mayäya cha
saptärchih-rüpa-damshträya
     saptäshva-ratha-rüpine
 . . . who stays in the seven worlds (sapta-lokäntara-stha), who  is glorified with songs in the seven notes (sapta-svara-maya),  whose teeth are splendid like seven suns (saptärchih-rüpa-damshtra), and who is gigantic like seven horse-drawn chariots  (saptäshva-ratha-rüpi).
 
Text 121
sapta-väyu-svarüpäya
     sapta-cchando-mayäya cha
svacchäya svaccha-rüpäya
     svacchandäya cha te namah
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are like seven  strong winds (sapta-väyu-svarüpa), who are glorified by prayers in the seven meters (sapta-cchando-maya), who are pure (svaccha and svaccha-rüpa), and who are supremely independent (svacchanda).
 
Text 122
shrivatsäya suvedhäya
     shrutaye shruti-mürtaye
shuchi-shraväya shüräya
     su-prabhäya su-dhanvine
     Obeisances to Lord Nrisimha, who bears the mark of Shrivatsa  (shrivatsa), who is decorated with earrings (suvedha), who is the  Vedas personified (shruti and shruti-mürti), whose fame is spotless  (shuchi-shrava), who is heroic (shüra), who is effulgent (su-prabha), who carries a great bow (su-dhanvi), . . .
 
Text 123
shubhräya sura-näthäya
     su-prabhäya shubhäya cha
sudarshanäya sükshmäya
     niruktäya namo namah
 . . . who is glorious (shubhra), the master of the demigods  (sura-nätha), effulgent (su-prabha), auspicious (shubha), handsome  (sudarshana), subtle (sükshma), and eloquent (nirukta).
 
Text 124
su-prabhäya svabhäväya
     bhäväya vibhaväya cha
sushäkhäya vishäkhäya
     sumukhäya mukhäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is effulgent (su-prabha),  spiritual (svabhäva), eternally existing (bhäva), the cause of spiritual love (vibhava), handsome (sushäkha), perfect and  complete (vishäkha), with a handsome face (sumukha), the first of all (mukha), . . .
 
Text 125
su-nakhäya su-damshträya
     surathäya sudhäya cha
sankhyäya sura-mukhyäya
     prakhyätäya prabhäya cha
 . . . whose claws are glorious (su-nakha), whose teeth are  glorious (su-damshtra), who is like a great chariot (suratha), who is like nectar (sudha), who is described by the sankhya  philosophy (sankhya), who is the leader of the demigods (sura-mukhya), who is all-famous (prakhyäta), who is effulgent  (prabha), . . .
 
Text 126
namah khatvanga-hastäya
     kheta-mudgara-pänaye
khagendräya mrigendräya
     nägendräya dridhäya cha
 . . . who holds a khatvänga staff in His hand (khatvanga-hasta), who holds a kheta-mudgara club in His hand (kheta-mudgara-päni), who is carried by Garuda (khagendra), who is a great lion (mrigendra), who is the king of the nägas (nägendra), who is firm and resolute (dridha), . . .
 
Text 127
näga-keyüra-häräya
     nägendräyägha-mardine
nadn-väsäya nägäya
     nänä-rüpa-dharäya cha
 . . . who wears a necklace and armlets of snakes (näga-keyüra-hära), who is worshiped by the king of snakes (nägendra), who  crushes sins (agha-mardi), who stays in the sacred rivers (nadi-väsa), who is powerful and swift (näga), who assumes many forms (nänä-rüpa-dhara), . . .
 
Text 128
nägeshvaräya nägäya
     namitäya naräya cha
nägänta-karathäyaiva
     nara-näräyanäya cha
 . . . who is the ruler of the nägas (nägeshvara and näga), who is the Lord worshiped and honored by the devotees (namita), who  appears in a humanlike form (nara), who rides on garuda (nägänta-karatha), and who is Nara-Näräyana Rishis (nara-näräyana).
 
Text 129
namo matsya-svarüpäya
     kacchapäya namo namah
namo yajna-varahäya
     narasimhäya te namah
     Obeisances to He who assumes the form of Matsya (matsya-svarüpa)! Obeisances to He who assumes the form of Kürma  (kacchapa)! Obeisances to He who assumes the form of Yajna-Varäha (yajna-varäha)! O Lord Nrisimha, obeisances to You!
 
Text 130
vikramäkranta-lokäya
     vämanäya mahaujase
namo bhärgava-rämäya
     rävanänta-karäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, who crosses over all the worlds  (vikramäkranta-loka), who is Vämana (vämana), who is all-powerful (mahaujäh), who is Parashuräma (bhärgava-räma), and  who is the Räma that ended Rävana's life (rävanänta-kara).
 
Text 131
namas te balarämäya
     kamsa-prädhvamsa-kärine
buddhäya buddha-rüpäya
     tikshna-rüpäya kalkine
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who appear as Balaräma  (balaräma), who kill Kamsa (kamsa-prädhvamsa-käri), who are Buddha (buddha and buddha-rüpa), who are ferocious (tikshna-rüpa), and who are Kalki (kalki).
 
Text 132
ätreyäyägni-neträya
     kapiläya dvijäya cha
ksheträya pashu-päläya
     pashu-vakträya te namah
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who appear as Dattätreya (ätreya), whose eyes are fire (agni-netra), who appear Kapila  (kapila), who are the leader of the brähmanas (dvija), who are the universal form (kshetra), who are the protector of the cows (pashu-päla), and who have a lion's face (pashu-vaktra).
 
Text 133
grihasthäya vanasthäya
     yataye brahmachärine
svargäpavarga-dätre cha
     tad-bhoktre cha mumukshave
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are worshiped by the  grihasthas (grihastha), who are worshiped by the vänaprasthas (vanastha), who are worshiped by the sannyäsis (yati), who are  worshiped by the brahmachhäris (brahmachäri), who give liberation  and residence in Svargaloka (svargäpavarga-dätä), who are the  supreme enjoyer (tad-bhoktä), who yearn to give liberation to the living entities (mumukshu), . . .
 
Text 134
shälagräma-niväsäya
     kshiräbdhi-shayanäya cha
shri-shailädri-niväsäya
     shilä-väsäya te namah
 . . . who appear as the Shälagräma-shilä (shälagräma-niväsa), who recline on the milk-ocean (kshiräbdhi-shayana), who  reside in Shri Shaila (shri-shailädri-niväsa), and who appear as a stone (shilä-väsa).
 
Text 135
yogi-hrit-padma-väsäya
     mahä-häsäya te namah
guhä-väsäya guhyäya
     guptäya gurave namah
 . . . who stay in the lotus of the yogis' hearts (yogi-hrit-padma-väsa), and who smile and laugh (mahä-häsa). Obeisances to Lord  Nrisimha, who stays in the cave of the heart (guhä-väsa, guhya, and gupta), and who is the supreme spiritual master  (guru).
 
Text 136
namo mülädhiväsäya
     nila-vastra-dharäya cha
pita-vasträya shasträya
     rakta-vastra-dharäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the root of all existence  (mülädhiväsa), who wears blue garments (nila-vastra-dhara), who  wears yellow garments (pita-vastra), who is armed with many weapons (shastra), who wears red garments (rakta-vastra-dhara), .  . .
 
Text 137
rakta-mälä-vibhüshäya
     rakta-gandhänulepine
dhurandharäya dhürtäya
     durdharäya dharäya cha
 . . . who wears a red garland (rakta-mälä-vibhüsha), who is  anointed with red scents (rakta-gandhänulepi), who is the  maintainer of all (dhurandhara), who is cunning (dhürta), who is  invincible (durdhara), who is the maintainer of all (dhara), . . .
 
Text 138
durmadäya duräntäya
     durdharäya namo namah
durnirikshyäya nishthäya
     durdanäya drumäya cha
 . . . who is ferocious (durmada), infinite (duranta), invincible  (durdhara), who is difficult to see (durnirikshya), who is  faithful (nishtha), who is difficult to attain (durdana), who is  like a tree (druma), . . .
 
Text 139
durbhedäya duräshäya
     durlabhäya namo namah
driptäya dripta-vakträya
     adripta-nayanäya cha
 . . . who cannot be defeated (durbheda), who destroys the  demons' hopes (duräsha), who is difficult to attain (durlabha),  who is ferocious (dripta), whose face is ferocious (dripta-vaktra), who is the leader of the gentle and humble (adripta-nayana), . . .
 
Text 140
unmattäya pramattäya
     namo daityäraye namah
rasajnäya raseshäya
     ärakta-rasanäya cha
 . . . who is wild (unmatta and pramatta), who is the demons' enemy (daityäri), who is expert at relishing the transcendental mellows (rasajïa), who is the king of transcendental  mellows (rasesha), and whose tongue is red (ärakta-rasana).
 
Text 141
patyäya paritoshäya
     rathyäya rasikäya cha
ürdhva-keshordhva-rüpäya
     namas te chordhva-retase
     O Lord Nrisimha, obeisances to You, who are the master of all (patya), who are filled with bliss (paritosha), who ride on a  chariot (rathya), who relish transcendental mellows (rasika),  who have a great mane (ürdhva-kesha), whose form is tall and  massive (ürdhva-rüpa), and who are the best of the celibates  (ürdhva-retäh).
 
Text 142
ürdhva-simhäya simhäya
     namas te chordhva-bähave
para-pradhvamsakäyaiva
     shankha-chakra-dharäya cha
     O Lord Nrisimha, obeisances to You, who are a gigantic lion  (ürdhva-simha and simha), who have mighty arms (ürdhva-bähu),  who kill the demons (para-pradhvamsaka), who hold a conch and  chakra (shankha-chakra-dhara), . . .
 
Text 143
gadä-padma-dharäyaiva
     panca-bäna-dharäya cha
kämeshvaräya kämäya
     käma-päläya kämine
 . . . who hold a club and lotus (gadä-padma-dhara), who hold  five arrows (panca-bäna-dhara), who are the controller of Kämadeva (kämeshvara), who are Kämadeva (käma), who protect  Kämadeva (käma-päla), and who control Kämadeva (kämi).
 
Text 144
namah käma-vihäräya
     käma-rüpa-dharäya cha
soma-süryägni-neträya
     somapäya namo namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who enjoys amorous pastimes  (käma-vihära), who has the power to assume any form at will  (käma-rüpa-dhara), whose three eyes are the sun, moon, and fire  (soma-süryägni-netra), and who protects the moon (somapa).
 
Text 145
namah somäya vämäya
     vämadeväya te namah
säma-svanäya saumyäya
     bhakti-gamyäya vai namah
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are Soma (soma), Väma  (väma), Vämadeva (vämadeva), the hymns of the Säma Veda  (säma-svana), handsome (saumya), and attainable by devotional  service (bhakti-gamya).
 
Text 146
kushanda-gana-näthäya
     sarva-shreyas-karäya cha
bhishmäya bhisha-däyaiva
     bhima-vikramanäya cha
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are the master of the kushandas (kushanda-gana-nätha), the benefactor of all  (sarva-shreyas-kara), ferocious (bhishma and bhisha-däya),  all-powerful (bhima-vikramana), . . .
 
Text 147
mriga-griväya jiväya
     jitäyäjita-kärine
jatine jamadagnäya
     namas te jäta-vedase
 . . . with a lion's neck (mriga-griva), the life of all that  live (jiva), the conqueror of the demons (jita), invincible  (ajita-käri), whose hair is matted (jati), who are  Parashuräma (jamadagna), and who are the master of all opulences  (jäta-vedäh).
 
Text 148
japa-kusuma-varnäya
     japyäya japitäya cha
jaräyujäyända-jäya
     sveda-jäyodbhijäya cha
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, whose complexion is the  color of a rose (japa-kusuma-varna), who are glorified with  japa-mantras (japya and japita), who are the creator of all living  entities born from wombs (jaräyuja), who are the creator of the  living entities born from eggs (anda-ja), who are the creator of  living entities born from perspiration (sveda-ja), who are the  creator of living entities sprouted from seeds (udbhija), . . .
 
Text 149
janärdanäya rämäya
     jähnavi-janakäya cha
jarä-janmädi-düräya
     pradyumnäya pramodine
 . . . who remove Your devotees' sufferings (janärdana), who are  the supreme enjoyer (räma), who are the father of the Ganges  (jähnavi-janaka), who rescue the living entities from birth,  old-age, and a host of troubles (jarä-janmädi-düra), who are Pradyumna (pradyumna), who are blissful  (pramodi), . .
 
Text 150
jihvä-raudräya rudräya
     virabhadräya te namah
chid-rüpäya samudräya
     kad-rudräya pracetase
 . . . whose tongue shows Your anger (jihvä-raudra), who are  ferocious (rudra), who are heroic (virabhadra), whose form is  transcendental (chid-rüpa), who are the ocean (samudra), whose are  ferocious (kad-rudra), and who are most intelligent  (pracetäh).
 
Text 151
indriyäyendriya-jnäya
     namo 'stv indränujäya cha
atindriyäya säräya
     indirä-pataye namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who is the master of the senses  (indriya), knowable by spiritual senses (indriya-jna),  the younger brother of Indra (indränuja), beyond the reach of  material senses (atindriya), the best (sära), the husband of  the goddess of fortune (indirä-pati), . . .
 
Text 152
ishänäya cha idyäya
ishitäya inäya cha
vyomätmane cha vyomne cha
     namas te vyoma-keshine
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are the supreme  master (ishäna), the supreme object of worship (idya), the  supreme controller (ishita), all-glorious (ina), and the master of  the spiritual sky (vyomätmä and vyoma), and whose mane touches the sky (vyoma-keshi).
 
Text 153
vyoma-dhäräya cha vyoma-
     vakträyäsura-ghätine
namas te vyoma-damshträya
     vyoma-väsäya te namah
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who hold up the sky  (vyoma-dhära), whose wide-open mouth is like the sky (vyoma- vaktra), who kill the demons (asura-ghäti), whose teeth are  like the sky (vyoma-damshtra), and whose home is in the spiritual  sky (vyoma-väsa).
 
Text 154
sukumäräya rämäya
     shubhäcäräya te namah
vishväya vishva-rüpäya
     namo vishvätmakäya cha
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are gentle and soft (sukumära), the supreme enjoyer (räma), auspicious  (shubhächära), and the universal form (vishva, vishva-rüpa, and  vishvätmaka).
 
Text 155
jnänätmakäya jnänäya
     vishveshäya parätmane
ekätmane namas tubhyam
     namas te dvädashätmane
     Obeisances to You, O Lord Nrisimha, who are the object of  transcendental knowledge (jnänätmaka and jnäna),  the master of the universe (vishvesha), the Supersoul (parätmä),  the Supreme Personality of Godhead, who has no rival (ekätmä),  and the Supreme Lord who appears in twelve forms (dvädashätmä).
 
Text 156
chatur-vimshati-rüpäya
     panca-vimshati-mürtaye
shad-vimshakätmane nityah
     sapta-vimshatikätmane
 . . . who appear in twenty-four forms (chatur-vimshati-rüpa), who  appear in twenty-five forms (pancha-vimshati-mürti), who  appear in twenty-six forms (shad-vimshakätmä), and who appear  in twenty-seven forms (sapta-vimshatikätmä).
 
Text 157
dharmärtha-käma-mokshäya
     viraktäya namo namah
bhäva-shuddhäya siddhäya
     sädhyäya sharabhäya cha
     Obeisances to Lord Nrisimha, who gives religion, economic  development, sense-gratification, and liberation (dharmärtha-käma-moksha), who is always aloof from matter (virakta), who is  the most pure (bhäva-shuddha), who is perfect (siddha), who is  the goal of spiritual life (sädhya), who is ferocious like a sharabha monster (sharabha), . . .
 
Text 158
prabodhäya subodhäya
     namo budhi-priyäya cha
snigdhäya cha vidagdhäya
     mugdhäya munaye namah
 . . . who is transcendental knowledge personified (prabodha and subodha), and who is dear to the wise (budhi-priya). Obeisances  to Lord Nrisimha, who loves His devotees (snigdha), who is most  intelligent (vidagdha), who is charming (mugdha), and who is wise  (muni).
 
Text 159
priyam-vadäya shravyäya
shruk-shruväya shritäya cha
griheshäya maheshäya
     brahmeshäya namo namah
     Obeisances to Lord Nrisimha, who speaks sweetly (priyam-vada), whose glories should be heard (shravya), for whose  pleasure yajnas are offered (shruk-shruva), the shelter of the  devotees (shrita), the Lord of every home (grihesha), the Supreme  Personality of Godhead (mahesha), and the Lord of the brähmanas  (brahmesha).
 
Text 160
shridharäya sutirthäya
 hayagriväya te namah
ügräya ügra-vegäya
 ügra-karma-ratäya cha
     O Lord Nrisimha, obeisances to You, who are the husband of  the goddess of fortune (shridhara), the best of holy saints  (sutirtha), the Hayagriva incarnation (hayagriva), fearsome  (ügra), powerful (ügra-vega), and ferocious (ügra-karma-rata).
 
Text 161
ügra-neträya vyaghräya
samagra-guna-shäline
bala-graha-vinäshäya
pishäca-graha-ghätine
     O Lord Nrisimha, obeisances to You, whose eyes are fearsome  (ügra-netra), who are ferocious (vyaghra), who have all virtues  (samagra-guna-chäli), who destroy the demons and evil spirits (bala-graha-vinäsha), who destroy witches (pishächa-graha-ghäti), . . .
 
Text 162
dushta-graha-nihantre cha
nigrahänugrahäya cha
vrisha-dhvajäya vrishnyäya
vrishäya vrishabhäya cha
 . . . who kill evil spirits (dushta-graha-nihantä), who are most  merciful (nigrahänugraha), who carry a flag marked with a bull  (vrisha-dhvaja), who are the best (vrishnya, vrisha, and vrishabha), . . .
 
Text 163
ügra-shraväya shäntäya
     namah shruti-dharäya cha
namas te deva-devesha
     namas te madhusüdana
 . . . who are most famous (ügra-shrava), who are peaceful  (shänta), who remember everything (shruti-dhara), and who are the ruler of the demigods (deva-devesha). Obeisances to You, the  killer of the Madhu demon (madhusüdana).
 
  164
namas 'te pundarikäksha
     namas 'te durita-kshaya
namas 'te karunä-sindho
     namas 'te samitinjäya
     O lotus-eyed Lord (pundarikäksha), obeisances to You! O  Lord who rescue Your devotees from a host of troubles (durita-kshaya), obeisances to You! O ocean of mercy (karunä-sindhu), obeisances to You! O Lord victorious in battle (samitijäya), obeisances to You!
 
Text 165
namas 'te narasimhäya
     namas 'te garuda-dhvaja
yajna-netra namas te 'stu
     käla-dhvaja jaya-dhvaja
     O Lord Nrisimha, obeisances to You! O Lord whose flag is  marked with Garuda (garuda-dhvaja), obeisances to You!  Obeisances to You, O Lord whose eyes are the Vedic yajnas  (yajna-netra), whose flag is time (käla-dhvaja), who hold  a victory-flag (jaya-dhvaja)!
 
Text 166
agni-netra namas te 'stu
     namas te hy amara-priya
mahä-netra namas te 'stu
     namas te bhakta-vatsala
     O Lord whose eyes are fires (agni-netra), obeisances to You!  O Lord dear to the demigods (amara-priya), obeisances to You! O  Lord whose eyes are great (mahä-netra), obeisances to You! O Lord  who love Your devotees (bhakta-vatsala), obeisances to You!
 
Text 167
dharma-netra namas te 'stu
namas te karunä-kara
punya-netra namas te 'stu
namas te 'bhishta-däyaka
     O eye of religion (dharma-netra), obeisances to You! O  merciful one (karunä-kara), obeisances to You! O Lord whose eyes  are most sacred (punya-netra), obeisances to You! O Lord who  fulfills Your devotees' desires (abhishta-däyaka), obeisances to  You!
 
Text 168
namo namas te daya-simha-rüpa
     namo namas te narasimha-rüpa
namo namas te rana-simha-rüpa
     namo namas te narasimha-rüpa
     O merciful lion (daya-simha-rüpa), obeisances to You! O Lord  Nrisimha, obeisances to You! O warrior-lion (rana-simha-rüpa),  obeisances to You! O Lord Nrisimha, obeisances to You!
 
Text 169
uddhatya garvitam daityam
     nihatyäjau sura-dvisham
deva-käryam mahat kritvä
     garjase vätma-tejase
     O Lord, You have killed the proud demon who hated  Your devotee, and have fulfilled Your mission of  saving Your devotee. Now You roar loudly.
 
Text 170
ati-rudram idam rüpam
     duhsaham duratikramam
drishtvä tu shankitä sarvä
     devatäs tväm upägatäh
     Gazing at this ferocious, powerful, and invincible form, the  frightened demigods approach You.
 
Texts 171 and 172
etän pashyan maheshänam
     brahmänam mäm shaci-patim
dik-pälän dvädashädityän
     rudrän uraga-räkshasän
sarvän rishi-ganän saptam
     atrim gaurim sarasvatim
lakshmim nadish cha tirthäni
     ratim bhüta-ganäny api
     Please look at them, at Shiva, at me, who am Brahmä, at  Indra, at the dik-pälas, at the twelve Adityas, at the Rudras,  at the Uragas and Rakshasas, at all the sages, at the seven  sages, at Atri, Gauri, Sarasvati, Lakshmi, the sacred rivers  personified, the holy places personified, Rati, and the Bhütas.
 
Text 173
prasida tvam mahä-simha
     ügra-bhävam imam tyaja
prakriti-stho bhava tvam hi
     shänta-bhävam cha dhäraya
     O great lion, please be merciful to us. Please give up Your  anger. Please become Your self. Please be pacified.
 
Text 174
ity uktvä dandavad bhümau
     papäta sa pitämahah
prasida tvam prasida tvam
     prasideti punah punah
     After speaking these words, Grandfather Brahmä fell to the  ground like a stick. Again and again he said: Please be merciful!  Please be merciful! Please be merciful!