Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

Sri Nrisimha-sahasra-nama (The Thousand Names of Lord Narasimha) page-2

TEXT NUMBERS OF THE NAMES Each name is followed by it's text number. An asterisk (*) separates each entry. Abhayankara-simha 1...

TEXT NUMBERS OF THE NAMES
Each name is followed by it's text number. An asterisk (*) separates each entry.

Abhayankara-simha 118 * Abhista-dayaka 167 * Abhuta 98 * Adbhuta-karma 64 * Adhoksaja 42 * Adhvatita 65 * Adi-deva 23 * Adrpta-nayana 139 * Agalad-vaisnava 79 * Agha-hari 25 * Agha-mardi 127 * Aghora 23 * Aghora-virya 24 * Agni-netra 132 166 * Aho-ratram 89 * Ajaya 23 * Ajita-kari 147 * Akaradi-hakaranta 94 * Akhanda-tattva-rupa 113 * Akrura 21 * Aksa-mali 105 * Aksaya 23 * Aksobhya 62 * Amara-priya 166 * Amita 62 * Amita-tejah 57 * Amitaujah 62 * Amogha 25 * Amrta 62 * Ana 63 * Ana-bhuk 63 * Ana-rupa 63 * Anabher-brahmano-rupa 79 * Anada 63 * Anadi 98 * Anagha 25 * Ananta 47 62 98 * Ananta-gati 117 * Ananta-simha-simha 117 * Anantananta-rupa 52 * Anda-ja 148 * Anekatma 95 * Aniruddha 62 * Antariksa 88 * Antariksa-sthita 116 * Antri-mali 112 * Apamrtyu-vinasa 63 * Apasmara-vighati 63 * Aprameya 62 * Apramita 18 105 * Arakta-rasana 140 * Arupa 22 * Asani-pramita 72 * Asi-carma-dhara 106 * Asirsad-randhra 79 * Astra-rupa 100 * Asura-ghati 153 * Atharva-sirah 72 * Atindriya 151 * Atma-jyotih 92 * Atma-rupa 99 * Atreya 132 * Atta-hasa 7 * Avighna 43 *  * Bahu-rupa 100 * Bahu-simha-svarupi 118 * Bahu-srnga 50 * Bahu-yojana-hastanghri 77 * Bahu-yojana-mayata 77 * Bahu-yojana-nasika 77 * Bahu-yojana-vistirna 77 * Bala 28 * Bala-graha-vinasa 161 * Balarama 131 * Bhadra-rupa 101 * Bhairava 112 * Bhakta-vatsala 166 * Bhakti-gamya 145 * Bhargava-rama 130 * Bharta 91 * Bhasa 8 * Bhasaka 73 * Bhava 124 * Bhava-suddha 157 * Bhavisnu 88 * Bhesaja 104 * Bhima-vikramana 146 * Bhisa-daya 146 * Bhisana 112 * Bhisana-bhadra-simha 82 * Bhisma 146 * Bhrajisnu 88 * Bhrgave 45 * Bhu-padmoddharana 68 * Bhuta 44 * Bhuta-garbha-ghrna-nidhi 108 * Bhuta-graha-vinasa 45 * Bhuta-pala 44 * Bhuta-samyaman 45 * Bhuta-vasa 8 44 * Bhuta-vetala-ghata 44 * Bhuta-vigraha 98 * Bhutadhipati 44 * Bhutaghna 43 * Bhuti 44 * Bhuvanaika-simha 83 * Bija 55 * Biji 55 * Brahma 69 * Brahma-brahmatma 70 * Brahma-da 70 * Brahma-garbha 108 * Brahma-rupa 69 * Brahma-rupa-dhara 69 * Brahma-sirah 71 * Brahmacari 133 * Brahmana 70 * Brahmanya 70 * Brahmesa 159 * Brhad-garbha 108 * Brhal-loka 97 * Brhat-simha 115 * Brmhita-bhuta-simha 82 * Buddha 131 * Buddha-rupa 131 * Budhi-priya 158 *  * Cakri 20 * Canda 112 * Canda-simha 117 * Catur-atma 95 * Catur-bhuja 95 * Catur-damstra 95 * Catur-murti 95 * Catur-veda-mayottama 95 * Catur-vimsati-rupa 156 * Cid-ambara 32 * Cid-rupa 150 * Citra 54 * Citra-bhanu 54 55 * Citra-kurma 54 * Citra-virya 53 *  * Daityari 140 * Daksa 24 * Daksinarya 24 * Damodara 104 * Danavanta-kara 104 * Danda-dhara 112 * Danta 104 * Daya-simha-rupa 168 * Deva 37 51 70 * Deva-devesa 163 * Dhairya 53 * Dhama 102 * Dhamadhipati 102 * Dhananjaya 9 * Dhanvi 9 * Dhanya 9 * Dhara 103 137 * Dharadharagha-dharma 103 * Dharanabhirata 103 * Dharma 41 * Dharma-netra 167 * Dharma-vasa 9 * Dharmadhyaksa 41 * Dharmartha-kama-moksa 157 * Dhata 103 * Dhumra-simha 115 * Dhurandhara 137 * Dhurjit 108 * Dhurta 137 * Dhyana-gamya 102 * Dhyayi 102 * Dhyeya-gamya 102 * Dipta 17 * Dipta-rupa 17 * Disa-srotra 37 * Divya-simha 80 * Drdha 126 * Drpta 139 * Drpta-vaktra 139 * Druma 138 * Duranta 138 * Durasa 139 * Durbheda 139 * Durdana 138 * Durdhara 137 138 * Durita-ksaya 164 * Durlabha 139 * Durmada 138 * Durniriksya 138 * Dusta-graha-nihanta 162 * Dvadasatma 155 * Dvi-srnga 49 * Dvija 132 *  * Eka-srnga 49 * Ekatma 95 155 *  * Gabhira 66 * Gada-padma-dhara 143 * Gandharva 66 * Garbha 108 * Garistha 57 * Garjita 66 * Garuda-dhvaja 165 * Gati 99 * Gavam-pati 65 * Ghoradhyaksa 24 * Ghoraghora-tara 23 * Go-hita 65 * Gopa 65 * Gopta 91 * Grhastha 133 * Grhesa 159 * Gudakesa 14 * Guha-vasa 135 * Guhya 135 * Guna 10 * Gunaugha 25 * Gupta 135 * Guru 99 135 *  * Hanta-kara 94 * Hari 22 75 * Haridra-simha 115 * Harisa 14 * Harta 91 * Hatha 59 * Hayagriva 160 * Hiranya-kavaca 109 * Hiranya-nayana 110 * Hiranya-retah 111 * Hiranya-srnga 111 * Hiranya-vadana 111 * Hiranya-varna-deha 110 * Hiranyagarbha 109 * Hiranyakasipor-hanta 110 * Hiranyaksa-vinasi 110 * Hrsta 56 * Hrt-padma-vasa 68 *  * Idya 152 * Ina 152 * Indira-pati 151 * Indranuja 151 * Indriya 151 * Indriya-jna 151 * Isana 79 152 * Isita 152 * Ista-dayi 57 * Isvara 91 *  * Jagad-vasya 7 * Jahnavi-janaka 149 * Jala-sayi 52 * Jala-stha-simha 116 * Jala-vasa 7 * Jalesa 15 * Jamadagna 147 * Janardana 149 * Japa-kusuma-varna 148 * Japita 148 * Japya 148 * Jara-janmadi-dura 149 * Jarayuja 148 * Jata-vedah 147 * Jati 147 * Jaya 30 * Jaya-dhvaja 165 * Jihva-raudra 150 * Jisnu 88 * Jita 147 * Jitari 109 * Jiva 147 * Jnana 155 * Jnanatmaka 155 * Jvala-jihva 19 * Jvala-mala-svarupa 19 * Jvali 19 * Jyestha 57 * Jyotih 93 * Jyotir 93 * Jyotisam 93 *  * Kacchapa 129 * Kad-rudra 150 * Kala 11 19 * Kala-cakra 20 * Kala-dhvaja 165 * Kala-murti-dhara 19 * Kaladhyaksa 42 * Kalagni-rudra-simha 117 * Kalana 20 * Kalantaka 20 * Kalki 131 * Kalpa 20 * Kalpana 33 * Kalpatita 32 * Kalpita-kalpa-simha 83 * Kama 143 * Kama-pala 143 * Kama-rupa-dhara 144 * Kama-vihara 144 * Kamada-kama-simha 83 * Kamandalu-dhara 113 * Kamesvara 143 * Kami 143 * Kamsa-pradhvamsa-kari 131 * Kanthi-rava 59 * Kapila 132 * Karala-vadana 107 * Karana 91 * Kari-carma-vasana 107 * Karta 91 * Karuna-kara 167 * Karuna-sindhu 164 * Kavi 108 * Kesava 16 * Kesi 14 * Kesi-kantha 58 * Kesi-simha-raka 15 * Khadga-jihva 8 * Khadga-vasa 8 * Khadgi 8 * Khagendra 126 * Khanda-simha 113 * Khatvanga-hasta 126 * Kheta-mudgara-pani 126 * Kiriti 75 * Krama 21 * Kranta-loka-traya 22 * Krpa-kara 93 * Krsna 74 * Krt 20 * Krtagama 97 * Krtaghna 21 * Krtanta 21 * Krtatma 21 * Krtavarta 97 * Krti 21 * Krtivasa 21 * Kruddha 22 * Krura-simha 80 * Ksaya 23 * Ksetra 132 * Ksirabdhi-sayana 134 * Kula 16 * Kundali 75 * Kusesaya 16 * Kusmanda-gana-natha 146 *  * Laksa 73 * Laksana 73 * Laksana-jna 73 * Lala 72 * Lalita 72 * Lasad-ghora 24 * Lasad-ripra 74 * Lavanya 73 * Lavitra 73 * Linga 50 * Lipra 74 * Loka-dhara 97 * Loka-guru 96 * Loka-karaka 94 * Loka-karta 97 * Loka-locana 96 * Loka-nayaka 96 * Loka-pati 96 * Loka-priya 96 * Loka-saksi 96 * Loka-svarupa 93 * Lokadhyaksa 41 * Lokaloka-maya 97 * Lokatma 96 * Lokesa 96 * Luntha 59 *  * Mada 52 * Madada 52 * Madhava 53 * Madhu-kaitabha-hanta 53 * Madhusudana 163 * Maha-bala 78 * Maha-bhuja 78 * Maha-bhuta 45 * Maha-damstra 56 78 * Maha-deva 51 * Maha-hasa 6 135 * Maha-jihva 38 * Maha-kaya 78 * Maha-maya-prasuta 51 * Maha-nada 78 * Maha-netra 166 * Maha-raudra 78 * Maha-rupa 78 * Maha-simha 75 * Maha-srnga 50 * Maha-teja 55 * Maha-vaktra 78 * Maha-vira 54 * Maha-virya 53 * Mahatma 50 * Mahaujah 130 * Mahesa 159 * Maho-jvala 19 * Mahodara 52 * Mali 26 * Manda 52 * Mangalya 50 * Mani 67 * Manmatha 107 * Manojna 50 * Mantavya 50 * Mantra-raja 60 * Mantra-rupa 100 * Mantri 60 * Manu 62 * Marici 49 * Masa 89 * Mata 99 * Mati 99 * Matsya-svarupa 129 * Matulinga-dhara 51 * Maya 54 * Mayatita 54 * Mayi 51 52 * Megha-nada 25 * Megha-syama 26 * Meghatma 25 * Mitra 42 * Mogha-vahana-rupa 26 * Mrga-griva 147 * Mrgendra 126 * Mrtyunjaya 9 * Mugdha 158 * Mukha 124 * Mula 115 * Mula-simha 115 * Muladhivasa 136 * Muladhyaksa 42 * Muladi-vasa 9 * Mumuksu 133 * Muni 158 * Munja 14 * Munja-kesa 14 * Murari 53 *  * Nada 25 * Nadi-vasa 127 * Nadya 64 * Naga 127 128 * Naga-keyura-hara 127 * Naganta-karatha 128 * Nagendra 126 127 * Nagesvara 128 * Nakha-damstrayudha 28 * Namita 128 * Nana-rupa-dhara 127 * Nara 128 * Nara-narayana 128 * Narasimha 118 119 * Neta 98 * Nibandha 12 13 * Nigrahanugraha 162 * Nila 11 114 * Nila-simha 114 * Nila-vastra-dhara 136 * Nimesa 12 * Nimesa-gamana 12 * Nira 10 * Nirakara 94 * Nirakrti 13 * Niralamba 11 * Niranjana 10 * Nirasa 12 * Niravadya 64 * Nirdvandva 12 * Nirguna 10 * Nirjita-kala-simha 83 * Nirmala 13 * Nirmala-citra-simha 82 * Nirmoha 13 * Nirukta 123 * Nirvana-prada 11 * Nisa-srnga 111 * Nisatha 59 * Niscaya 12 * Niskala 11 * Nisprapanca 11 * Nistha 138 * Nitya 13 * Nivida 11 * Niyamaka 98 * Nrsimha 55 *  * Omkara 94 *  * Padma 67 * Padma-garbha 108 * Padma-kalpodbhava 68 * Padma-nabha 67 * Padma-netra 67 69 * Padmabha 67 * Padmayah-pati 67 * Padmesa 15 * Padmodara 68 * Paksa 89 * Panca-bana-dhara 143 * Panca-brahmatma 71 * Panca-rupa-dhara 100 * Panca-vimsati-murti 156 * Pantha 18 * Papa-hari 4 * Para-brahma-svarupa 71 * Para-karma-vidhayi 106 * Para-pradhvamsaka 142 * Param-jyotih 92 * Paramatma 22 * Paramesti 56 * Parat-para-paresa 4 * Paratma 155 * Paritosa 141 * Parjanya 66 * Parvata-vasi 116 * Parvataranya 88 * Pasi 4 * Pasu-pala 132 * Pasu-vaktra 132 * Patala-sthita-simha 116 * Pati 93 * Patya 141 * Pavana 4 * Pavitra 4 * Phani-talpa 33 * Pinaki 4 * Pingaksa 49 * Pisaca-graha-ghati 161 * Pita 99 * Pita-simha 114 * Pita-vastra 136 * Prabha 125 * Prabhanjana 18 * Prabhavisnu 74 * Prabhu 17 * Prabodha 17 158 * Prabuddha 66 * Pracchinna 17 * Pracetah 150 * Pradhana-purusa 66 * Pradipta 17 * Pradyumna 149 * Prahlada-varada 3 * Prajadhyaksa 41 * Prajvala 18 * Prakasa 18 * Prakhyata 125 * Pralobhi 17 * Prama 18 * Pramatta 140 * Pramodi 149 * Pranah 92 * Praninam 92 * Prasanna 4 * Prastuta 51 * Pratapa 18 * Pratyag-atma 92 * Pratyaksa-varada 3 * Priyam-vada 159 * Prthivi 88 * Puccha-simha 81 * Pundarikaksa 164 * Punya 5 * Punya-netra 167 * Purana-purusa 5 * Purna-simha 81 * Purodha 6 * Puru-huta 5 * Puru-stuta 5 * Purvaja 6 * Puskaraksa 6 * Puspa-hasa 6 * Pusta 56 * Pusti-kara 56 * Puta 68 *  * Ragi 16 * Raksoghna 43 * Rakta-gandhanulepi 137 * Rakta-jihva 16 * Rakta-mala-vibhusa 137 * Rakta-simha 114 * Rakta-vastra-dhara 136 * Rama 149 154 * Rana-simha-rupa 168 * Rasajna 140 * Rasesa 140 * Rasika 141 * Rathya 141 * Raudra-simha 81 * Ravananta-kara 130 * Rg-yajuh-sama-ga 59 * Rosa 7 * Rtu 89 * Rtu-dhvaja 60 * Rudra 59 150 * Runda-mala 112 * Rupa 100 * Ruta 101 *  * Sabda-brahma-svarupa 69 * Sac-cid-ananda-vigraha 91 * Sad-vimsakatma 156 * Sada-tusta 76 * Sadhya 157 * Sadyo-jata 64 * Sahasra-bahu 39 * Sahasra-carana 39 * Sahasra-jihva 38 * Sahasra-namadheya 38 * Sahasra-sirah 37 * Sahasra-vadana 37 * Sahasraksa 37 * Sahasraksi-dhara 38 * Sahasrarka-prakasaya 39 * Sahasrayudha-dhari 39 * Sahisnu 88 * Sakha 99 * Sakra 20 * Saksi 29 * Salagrama-nivasa 134 * Sama-rupa 101 * Sama-svana 145 * Samagra-guna-sali 161 * Samara-priya 76 * Samartha 76 * Sambhave 24 * Samitinjaya 164 * Samsara-nasana 105 * Samsara-vaidya 104 * Samudra 150 * Samyuge 90 * Sanatana 92 * Sandhata 103 * Sangha 64 * Sankara 94 * Sankha-cakra-dhara 142 * Sankhya 125 * Sankrama 22 * Santa 35 163 * Sapta-cchando-maya 121 * Sapta-lokantara-stha 120 * Sapta-svara-maya 120 * Sapta-vayu-svarupa 121 * Sapta-vimsatikatma 156 * Saptabdhi-mekhala 119 * Saptarcih-rupa-damstra 120 * Saptasva-ratha-rupi 120 * Sara 151 * Sarabha 157 * Sarasvata 105 * Sarngi 6 * Sarva 46 * Sarva-bhutatma 45 * Sarva-dehinam 92 * Sarva-duhkha-prasanta 47 * Sarva-dustantaka 58 * Sarva-jvara-vinasa 48 * Sarva-karya-vidhayi 48 * Sarva-rogapahari 48 * Sarva-sakti-dhara 47 * Sarva-sampatkara 46 * Sarva-saubhagya-dayi 47 * Sarva-sreyas-kara 146 * Sarvabhicara-hanta 49 * Sarvada 47 * Sarvadhara 46 * Sarvaisvarya-pradata 48 * Sarvaisvarya-vidhayi 49 * Sarvanga 75 * Sarvarista-vinasa 46 * Sarvarti-hari 46 * Sarvatah-pani-padora 76 * Sarvato-'ksi-siro-mukha 76 * Sarvato-mukha 75 * Sarvesvara 76 * Sastanga-nyasta-rupa 58 * Sastra 136 * Sasvata 36 * Sat-karma-nirata 13 106 * Sat-karta 91 * Sat-krti 91 * Sata-dhara 35 * Sata-kratu-svarupa 36 * Sata-murti 36 * Sata-patra 36 * Sata-rupa 35 * Satatma 36 * Satrughna 43 * Satrunjaya 10 * Sattva 65 * Sattvodrikta 59 * Satya 13 * Satya-dhvaja 14 * Satya-satya-svarupi 119 * Satya-simha 113 * Saumya 102 145 * Sauri 40 * Sena 28 * Siddha 157 * Siksa 41 * Sila-vasa 134 * Silpi 32 * Simha 7 8 142 * Simha-raja 7 119 * Sipivista 56 * Sira-dhvaja 105 * Sista 57 * Sita 105 * Snigdha 158 * Soma 145 * Soma-suryagni-netra 144 * Somapa 144 * Sosa 14 * Sravya 159 * Srestha 57 * Sri-garbha 109 * Sri-maha-visnu 74 * Sri-nivasa 8 * Sri-sailadri-nivasa 134 * Sri-vara 3 * Sridhara 160 * Srita 159 * Srivatsa 122 * Srngi 111 * Sruk-sruva 159 * Sruti 122 * Sruti-dhara 163 * Sruti-murti 122 * Stava-prita 98 * Sthalesa 15 * Sthiti 36 * Sthula 40 * Stota 98 * Stuti 98 * Stutya 98 * Su-damstra 125 * Su-dhanvi 122 * Su-ghora 23 * Su-jyotih 92 * Su-nakha 125 * Su-prabha 122 123 124 * Subha 123 * Subhacara 154 * Subhanjaya 10 * Subhiksa 40 * Subhra 123 * Subodha 158 * Subrahmanya 70 * Suci-srava 122 * Sudarsana 123 * Sudha 125 * Suhrt 99 * Sukarma 106 * Sukesa 15 112 * Suksma 40 123 * Suksunya 40 * Sukta 16 * Sukti-karna 16 * Sukumara 154 * Sumitra-varuna 42 * Sumukha 124 * Sunabha 67 * Sura 122 * Sura-mukhya 125 * Sura-natha 123 * Suradhyaksa 40 * Suratha 125 * Susakha 124 * Susarma 107 * Susuksma 40 * Sutirtha 160 * Sutra 10 * Suvedha 122 * Svabhava 124 * Svaccha 121 * Svaccha-rupa 121 * Svacchanda 121 * Svadha-kara 93 * Svaha-kara 93 * Svargapavarga-data 133 * Svarupa 22 33 * Sveda-ja 148 * Sveta-simha 114 *  * Tad-agre-sarvatah-siva 79 * Tad-bhokta 133 * Tadasva-sirah 71 * Tadit-prabha 33 * Taksaka 35 * Tamo-ghna 34 * Tamoghna 43 * Tanu-tra 35 * Tapa-traya-hara 34 * Tapana 34 * Tapaska 34 * Tapasvi 34 * Taraka 34 * Tarala 35 * Tarasvi 33 * Tarksya 36 * Taruna 33 * Tarya 33 * Tat-purusa 5 * Tathya 5 * Tati 35 * Tattva 34 * Tejo-dhama 55 * Tejoma 55 * Tiksna 42 * Tiksna-damstra 72 * Tiksna-rupa 131 * Tri-deha 61 * Tri-dhama 60 * Tri-kala-jnana-rupa 61 * Tri-murti-vidya 61 * Tri-netra 60 * Tri-sandhya 89 * Tri-suli 60 * Tri-tattva-jnani 61 * Tri-varga 60 * Tri-vedi 70 * Tridhatma 61 * Tusta 56 57 *  * Udbhija 148 * Ugra 160 * Ugra-karma-rata 160 * Ugra-netra 161 * Ugra-rupi 15 * Ugra-srava 163 * Ugra-vega 160 * Ujjvala 18 * Unmatta 140 * Urdhva-bahu 142 * Urdhva-kesa 15 141 * Urdhva-retah 141 * Urdhva-rupa 141 * Urdhva-simha 142 * Urjita 66 *  * Vag-atita 65 * Vag-isvara 65 * Vagmi 65 * Vaidyuta 64 * Vaikuntha 58 * Vajra 1 60 * Vajra-damstra 1 * Vajra-deha 1 * Vajra-nakha 1 * Vajri 1 * Vama 145 * Vamadeva 145 * Vamana 130 * Vana-mali 75 * Vanastha 133 * Vandya 2 * Vara 2 * Vara-rupi 2 * Varada 2 * Varadabhaya-hasta 2 * Varatma 2 * Varenya 3 * Varistha 3 * Varma 107 * Varmi 107 * Vasat-cakra 20 * Vasat-kara 93 * Vasudeva 2 * Vata 105 * Vatsara 89 * Vega-kara 94 * Vibhava 30 124 * Vibhu 17 97 * Vibudha 30 * Vicitra-simha 118 * Vidagdha 158 * Vidhana 30 * Vidhata 103 * Vidheya 30 * Vidya 64 * Vighna-koti-hara 43 * Vihvala 28 32 * Vihvala-netra-simha 82 * Vijaya 30 * Vikalpa 32 * Vikarma 106 * Vikatasya 27 * Vikirna-nakha-damstra 28 * Vikrama 21 * Vikramakranta-loka 130 * Vikuntha 58 * Vinita 31 * Vipaksa-ksaya-murti 41 * Vipra 31 * Vipula 31 * Vira 27 29 * Vira-simha 80 * Virabhadra 150 * Virakta 157 * Virupaksa 29 * Visakha 124 * Visesaksa 29 * Visista 57 * Visnu 74 * Visruta 32 * Vistara-sravah 27 * Vistirna-vadana 29 * Visva 154 * Visva-garbha 109 * Visva-karta 97 * Visva-rupa 154 * Visva-yoni 31 * Visvaksena 28 * Visvambhara 30 * Visvatmaka 154 * Visvesa 155 * Vita-raga 31 * Vita-soka 29 * Vitanka-nayana 31 * Vitta 32 * Viyoni 32 * Vrsa 162 * Vrsa-dhvaja 162 * Vrsabha 162 * Vrsni-mula 74 * Vrsnya 162 * Vyaghra 161 * Vyaghra-deha 26 * Vyaghra-karmi 27 * Vyaghra-pada 27 * Vyaghra-simha 81 * Vyala-yajnopavitra 26 * Vyapaka 27 * Vyoma 152 * Vyoma-damstra 153 * Vyoma-dhara 153 * Vyoma-kesi 152 * Vyoma-vaktra 153 * Vyoma-vasa 153 * Vyomatma 152 *  * Yajna-netra 165 * Yajna-varaha 129 * Yati 133 * Yoga 101 * Yoga-gamya 102 * Yoga-pitha-sthita 101 * Yoga-rupa 101 * Yogi 101 * Yogi-hrt-padma-vasa 135 * Yuga-bheda 90 * Yuga-sandhayah 90 * Yugadi 90