Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

108 Names of Lord Surya

Brahma once recounted to the sages  the one hundred and eight sacred names of Surya . The Brahma Purana lists these names and we reproduc...

Lord Surya
Brahma once recounted to the sages the one hundred and eight sacred names of Surya. The Brahma Purana lists these names and we reproduce them in nine groups of twelve names each.

(1) Surya, Archana, Bhagavana, Tvashta, Pusha, Arka, Savita, Ravi, Gabhastimana, Aja, Kala, Mrityu.
(2) Dhata, Prabhakara, Prithivi, Jala, Teja, Akasha, Vayu, Parayana, Soma, Brihaspati, Shukra, Budha.
(3) Angaraka, Indra, Vivasvana, Diptamshu, Shuchi, Shouri,Shanaishvara, Brahma, Vishu, Rudra, Skanda, Vaishravana.
(4) Yama, Vaidyuta, Jathara, Agni, Aindhana, Tejohapti, Dharmadhvaja, Vedakarta, Vedanga, Vedavahana, Krita, Treta.
(5) Dvapara, Kali, Sarvasurashraya, Kala, Kashtha, Muhurta, Kshapa, Yama, Kshana, Samvatsara, Ashvattha, Kalachakra.
(6) Vibhavasu, Shashvata, Purusha, Yogi, Vyaktavyakta, Sanatana, Kaladhyaksha, Prajadhyaksha, Vishvakarma, Tamonuda, Varuna, Sagara.
(7) Amsha, Jimuta, Jivana, Ariha, Bhutashraya, Bhutapati, Sarvalokanamaskrita, Shrashta, Samvartaka, Vahni, Sarvadi, Alolupa.
(8) Anata, Kapila, Bhanu, Kamada, Sarvotamukha, Jaya, Vishala, Varada, Sarvabhutasevita, Mana, Suparna, Bhutadi.
(9) Shighraga, Pranadharana, Dhanvantari, Dhumaketu, Adideva, Aditinandana, Dvadashatma, Ravi, Daksha, Pita, Mata, Pitamaha.


Surya Namaskar

         The hundred and eight names (112) of Surya
                            From the Mahabharata Vana parva, Sec. III (10)

The Sun, which is the representation of the Supreme Lord Sri Krishna, is known by 108 names

These are the hundred and eight names of Surya of immeasurable energy, as told by the self-create (Brahma). These names where disclosed of old by Lord Brahma, the self created, to the illustrious Sakra, and from Sakra to Narada, and from Narada to Dhaumya, and from Dhaumya to the sons of Pritha, the Pandavas.

For the acquisition of prosperity, I bow down to thee, O Bhaskara, blazing like unto gold or fire, who is worshipped of the gods and the Pitris and the Yakshas, and who is adored by Asuras, Nisacharas, and Siddhas.

Dhaumya said to Yudhistira:
Surya, Aryaman, Bhaga, Twastri, Pusha, Arka, Savitri, Ravi, Gabhastimat, Aja, Kala, Mrityu, Dhatri, Prabhakara, Prithibi, Apa, Teja, Kha, Vayu, Soma, Vrihaspati, Sukra, Budha, Angaraka, Indra, Vivaswat, Diptanshu, Suchi, Sauri, Sanaichara, Brahma, Vishnu, Rudra, Skanda, Vaisravana, Yama, Vaidyutagni, Jatharagni, Aindhna, Tejasampati, Dharmadhwaja, Veda-karttri, Vedanga, Vedavahana, Krita, Treta, Dwapara, Kali, Kala, Kastha, Muhurtta, Kshapa, Yama, and Kshana; Samvatsara-kara, Aswattha, Kalachakra, Bibhavasu, Purusha, Saswata, Yogin, Vyaktavyakta, Sanatana, Kaladhyaksha, Prajadhyaksha, Viswakarma, Tamounda, Varuna, Sagara, Ansu, Jimuta, Jivana, Arihan, Bhutasraya, Bhutapati, Srastri, Samvartaka, Vanhi, Sarvadi, Alolupa, Ananta, Kapila, Bhanu, Kamada, Sarvatomukha, Jaya, Visala, Varada, Manas, Suparna, Bhutadi, Sighraga, Prandharana, Dhanwantari, Dhumaketu, Adideva, Aditisuta, Dwadasatman, Aravindaksha, Pitri, Matri, Pitamaha, Swarga-dwara, Prajadwara, Mokshadwara, Tripistapa, Dehakarti, Prasantatman, Viswatman, Viswatomukha, Characharatman, Sukhsmatman, Maitreya.

'Whoever with fixed attention recited this hymn at sunrise, obtaineth wife and offspring and riches and the memory of his former existence, and by reciting this hymn a person attaineth patience and memory. Let a man concentrating his mind, recite this hymn. By doing so, he shall be proofed against grief and forest-fire and ocean and every object of desire shall be his.'


'And a person, male or female, that recited this hymn every day in the two twilights (sunrise and sunset) hin mind concentrated with ascetic abstraction, obtained every boon he desired, however difficult it may be, that he ask for. If he is overtaken by danger, he is delivered from it; and if bound, he is freed from the bounds.'

The hundred and eight names (112) of Surya - Alphabetically


 Adideva Diptanshu Prabhakara Surya
 Aditisuta Dwadasatman Prajadhyaksha Swarga-dwara
 Aindhna Dwapara Prajadwara Tamounda
 Aja Gabhastimat Prandharana Teja
 Alolupa Indra Prasantatman Tejasampati
 Ananta Jatharagni Prithibi Treta
 Angaraka Jaya Purusha Tripistapa
 Ansu Jimuta Pusha Twastri
 Apa Jivana Ravi Vaidyutagni
 Aravindaksha Kala Rudra Vaisravana
 Arihan Kala Sagara Vanhi
 Arka Kalachakra Samvartaka Varada
 Aryaman Kaladhyaksha Samvatsara-kara Varuna
 Aswattha Kali Sanaichara Vayu
 Bhaga Kamada Sanatana Veda-karttri
 Bhanu Kapila Sarvadi Vedanga
 Bhutadi Kastha Sarvatomukha Vedavahana
 Bhutapati Kha Saswata Visala
 Bhutasraya Krita Sauri Vishnu
 Bibhavasu Kshapa Savitri Viswakarma
 Brahma Maitreya. Sighraga Viswatman
 Budha Manas Skanda Viswatomukha
 Characharatman Matri Soma Vivaswat
 Dehakarti Mokshadwara Srastri Vrihaspati
 Dhanwantari Mrityu Suchi Vyaktavyakta
 Dharmadhwaja Muhurtta Sukhsmatman Yama
 Dhatri Pitamaha Sukra Kshana
 Dhumaketu Pitri Suparna Yogin


See also: