Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

TAMILNADU: ThiruvArUr District Temples

ArUr - puRRidaN^koNDAr, vanmIka nAthar(Self manifest) , alliyaN^kOdhai, nIlORpalAmbAL, tree pAdhiri, chaN^gu thIrththam, kamalAlayam, o...


 • ArUr - puRRidaN^koNDAr, vanmIka nAthar(Self manifest) , alliyaN^kOdhai, nIlORpalAmbAL, tree pAdhiri, chaN^gu thIrththam, kamalAlayam, oTTuth thiyAgarAjar, haTakeshvar
 • ArUr aRaneRi - in the second prakAram of ArUr temple, achaleshvarar, bhuvaneshvari, aRpudha kUvam thIrththam
 • ArUr paravaiyuNmaNDali - near the thEraDi of ArUr temple, pravaiyuNmaNDaleshvarar, panychin mellaDiyammai, varuNa puShkariNi
 • ArUr - azagiya chiRRambalamuDaiyAr kOyil
 • ArUr - satyavAgeshvarar temple
 • ArUr - Anandheshvarar temple
 • ArUr - nAgarAjar temple
 • AlaN^kuDi (thiru irumbULai) - 4 miles north of nIDAmangalam, kAshi AraNyeshvarar, AbhatsahAyEshvarar, ElavAr kuzalAL, amirthap poykai
 • iDumbAvanam - 10 miles southwest of thiruththuRaippUNDi, saRguNa nAtheshvarar, maN^gaLanAyaki, kusuma thIrththam
 • OmAmpuliyUr - 4 miles from mannArkuDi, thuyar thIrththa nAthar, pUN^koDi nAyaki, shiva thIrththam, koLLiDam river
 • OmAmpuliyUr - vaDathaLi
 • ka~nchanUr - 6 miles north east of thiruviDaimarudhUr, agnIshvarar, kaRpaka nAyaki, agni thIrththam, puracham tree
 • kaDuvAykkaraip puththUr (ANDAr kOyil) - 11 miles from nIDAmaN^galam, 4 miles west of chAththa maN^gai, svarNapurIshvarar, shivAmbikai
 • kaNkoduththavanidam
 • kaNDIshvaram - 1 mile west of nannilam, pashupathIshvaram
 • kaNNapuram - thiruvIra maNDIshvaramuDaiyAr
 • kalappal - thiruththuRai pUNDi taluk, azagiya nAthEshvara svAmi
 • kalappal - thiruththuRai pUNDi taluk, kailAsha nAthar kOyil
 • kaLLARu - mannArkuDi taluk, pArijAtha vanEshvarar
 • kaLar - 9 miles south west of thiruththuRaip pUNDi, kaLarmuLai nAthEshvarar, azagEshvari, iLaN^kombannAL, dhurvAsa thIrththam
 • thirumIyachchUr
 • thirumIyachchUr iLaN^kOyil
 • kaNRAppUr - 11.5 miles from thiruvArUr, naDuththaRiyappar, madhumaiyammai
 • kARAyil - 8 miles south of thiruvArUr, 3 miles south east of thiruneTTiyARRaN^kuDi, kaNNAyira nAthEshvarar, kayilAya nAyaki, bramma thIrththam
 • kuDavAyil (kuDavAsal) - 8 miles north of koraDAchchEri, sONEshvarar, periya nAyaki, amirtha thIrththam
 • kuvaLai - thiyAgarAja svAmi
 • kaichchinam - kaichchina nAthEshvarar, veLvaLaiyammai, indra thIrththam
 • koNDIchcharam - 1.5 miles from nannilam, pashupatIshvarar, shAnthanAyaki
 • koLLampUthUr (thirukkarambUr chellUr) - nannilam taluk, 6 miles north east of nIDAmaN^galam, 3 miles north of koraDAchchEri, vilvavananAthar, saundharAmbikai, bilva tree, veTTARu
 • koLLikkADu - nannilam taluk, 3.5 miles west of ponniRai, agnIshvarar, thIvaNNanAthar, panychinum mellaDiyammai
 • kOTTUr - 10 miles south of mannArguDi, kozundhIshvarar, madhuravachanAmbikai, amirtha thIrththam
 • thiruk kOyilUr (uchAththAnam) - 2 miles from muththuppETTai, mantrapurEshvarar, periyanAyakiyammai, nirmala thIrththam
 • kOyil veNNi (veNNiyUr) - ixupurIshvarar, azagiya nAyakiyammai, nandhiyAvarththa thIrththam
 • kOvilUr - thiruththuRaip pUNDi taluk
 • kOLili (thirukkuvaLai) - 12 miles south east of thiruvArUr, kOLili nAthEshvarar, vaNDamar pUN^kuzalammai, birama thIrththam
 • muthuppETTai - thiruthuraippUNDi taluk, 10 miles from tiilaivaLAkam
 • chATTiyakkuDi - near kanRAppUr, thiruvArUr
 • chiRREmam - 6 miles from ponnEri, ponvaiththanAyakar, akilANDanAyaki, suvarNathIraththam, Aththi tree
 • chiRukuDi - 4 miles southwest from pEraLam, maN^gaLEshvarar, maN^gaLanAyaki, sUriya thIrththam
 • cheN^gATTaN^kuDi - 6 miles south east of nannilam, gaNapathIshvarar, uththarapathIshvarar, thirukkuzalnAyaki
 • chenthalai (mannAr samudram, perunthuRai) - nannilam taluk, sundharEshvarar
 • chemmanguDi - 5 miles from thiruvArUr, abibuktEshvarar
 • chemmaN^kuDi - chOzapurIshvarar
 • Chembiyan mA dEvi - kailAshanathar, bruhannAyaki
 • thaNDalai nINeRi (thaNDalaichchEri) - 3 miles north of thiruththuRaippUNDi, nINeRi nAthEshvarar, nyAnAmbikai, Omaka thIrththam
 • thappaLAmpuliyUr - 1 mile from thiruvArUr, EkAmbarEshvarar, pArvathI
 • thalaiyAlaN^kADu - 2 miles west of thiruvArUr, 5 miles from thiruk kuDuvAyil, ADavallaIshvarar, thirumaDandhaiyammai, shanka, suvarNa thIrththam
 • chuziyal - thirumEni nAthEshvarar, vanamAlaiyammai
 • thiruththuRaippUNDi (thiruththarupUNDi) - vilvavanEshar, kamalAmbAL
 • thiladhaippadhi (madhimuththam) - 3 miles from pEraLam, 1 mile west of pUnthOTTam, muththIshvarar, madhimuktha nAthEshvarar, poRkoDiyammai, chandra thIrththam
 • thenkaraiyUr - near thiruvArUr, on the south bank of vALi river
 • nannilam nannilaththup peruN^kOyil - 3 miles west of station, madhuvanEshvarar, prakAshanAthar, madhuvananAyaki, prakAshanayaki, sUryagAntha thIrththam
 • nannilam thirukkoNDIshvaram - 1.5 miles from nannilam shivAlayam
 • nallAththukkuDi- near mAyUrakkOl
 • nATTiyaththAnkuDi - 6 miles from thiruvArUr, rathnagirIshvarar, karinAthEshvarar, malaimaN^gaiyammai, malarmaN^gaiyammai, sUrya thIrththam
 • nAlUr mayAnam (thirume~n~nAnam, nAttUr) - 13 miles from kuMbakONam, 3 miles north of kuDavAsal, palAsavanEshvarar, pallavanEshvarar, periyAmbikai
 • nAlUr - 1 mile from nAlUr mayAnam
 • niyamam - nannilam taluk, airAvadhEshvarar
 • nIDAmangalam - near mannArkuDi, kAshi vishvanAthar
 • nIlakkuDi - 5 miles southeast of thiruviDaimarudhUr, nIlakaNTEshvarar, nalladhAyakEshvarar, umaiyammai, azakAmbikai, kAviri river, vanni tree
 • nellikkA - 8 miles south of thiruppaththUr, nellivanEshvarar, maN^gaLanAyaki, bramma, sUrya thIrththam, nelli tree
 • pagalUr - 7 miles from nannilam
 • payaRRUr (payaRRaN^kuDi) - 3 miles from viRkuDi, 6.5 miles from veTTARu, thiruppayaRRIshvarar, kAviyaN^kaNNiyammai
 • paridhi niyamam - 9 miles south west of sAliya maN^galam, paridhiyappEshvarar, maN^gaLanAyaki, sUrya thIrththam
 • paLLiyin mukkUDal (ariyAnpaLLi, arikkaraiyAn paLLI) - 3 miles from tiruvArUr, mukkONEshvarar, maimEvum kaNNiyammai, mukkUDal thIrththam
 • panaiyUr - 1 mile south east of nannilam, 7 miles from thiruvArUr, saundharyanAthar, periyanAyaki, amirtha thIrththam, palm tree
 • pAdhALIchchuram (pAmbaNi nagar) - 2 miles north of mannArguDi, sarppapurIshvarar, amirthanAyaki, nAga thIrththam
 • pAmpuram - 3 miles west of pUnthOTTam, pAmbIshvarar, vaNDAr pUN^kuzalammai, vanni tree
 • pugalUr (tiruppugalUr) - 4 miles east of nannilam, agnIshvarar, kOLappirAn, karunthArkuzali, agni thIrththam, punnai tree
 • pugalUr varththamAnIshvaram - north of pugalUr abode, varththamAnIshvarar, karun^thArkuzaliyammai
 • pulivalam - 2 miles from thiruvArUr, gOkarNEshvarar, Anandavalli
 • pUvanUr - 2.5 miles south of nIDAmangalam, puShpavanEshvarar, shaNpakavalli, karuN^kuzi thIrththam, pAmaNi river
 • pUnthOTTam - 4 miles from pEraLam, buvanEshvarar, pUN^kOdhai, arichil river
 • pEraLam - thirumuyaRchinAthar, saundharanAyaki
 • pEraLam thirumayach chEraliN^gar kOvil - paramEshvarar, maN^gaLa nAyaki, sarasvati thIrththam
 • pEreyil (OkaippEraiyUr) - 6 miles southwest of nATTiyaththAnkuDi, gajagadhIshvarar, kAlabuvanEshvarar, jagannAyaki, peNNamirthanAyaki, mEkalAmbAL, agni, varuNa thIrththam
 • maNaRkAl - 3 miles from thiruvArUr
 • mayachchOlingak kOyil - very near pEraLam, sakalaparamEshvarar, maN^gaLa nAyaki, sarasvathi thIrththam
 • marugal - 7.5 miles from nannilam, mAnikka vaNNEshvarar, vaNduvArkuzalammai, sivagangai thIrththam, vanni tree
 • mannArguDi - jayaN^koNDa chOLIchcharar
 • mannArkuDi - aNNAmalai nAtar
 • mannArkuDi - kailAshnAthar
 • mAkkOTTai - 7 miles from mannArkuDi
 • mAyachchUr - peraLam, mAyachchUrnAthar, saundharanAyaki, aRputha thIrththam
 • mIyachchUr - 1 mile west of pEraLam, muyaRchinAthEshvarar, saundaranAyaki, vilva tree, sUrya puShkaraNi, gangAkUpam
 • mIyachchUr iLankOyil - inside mIyachchUr temple, sakalabuvanEshvarar, mEkalAmbikai, amirtha thIrththam
 • muDikoNDAn - 2 miles from nannilam
 • rAmanadhIchcharam - 5 miles from nannilam, 1 miles from tiruppatthUr, rAmanAthEshvarar, rAmaliN^gEshvarar, karuvArkuzaliyammai, maNigangai, rAmanAtha thirththam
 • valivalam - 6 miles south east of thiruvArUr, 2 miles south of kanRAppUr, manaththuNai nAthEshvarar, vaLaiyaN^kaNNiyammai, shankara thIrththam, karana gangai, punnai tree
 • vanniyUr (ponnUr) - 2 miles northwest of tiruvIzimizalai, 8 miles from kuRRAlam, 4 miles west of AnaithANDavapuram, agnIshvarar, pArvatiyammai, agni thIrththam
 • vAnychiyam - 2 miles west of nannilam, vAnjinAthar, vAnychiliN^gEshvarar, maN^gaLanAyaki, vAzavandhanAyaki, kUpa, sUrya thIrththam
 • viDaivAyil (tiruviDaivAsal) - near nIDamangalam
 • viDaivAykkuDi - 5 miles from ArUr, kailAyanAthar, umAdEvi
 • viLamar - 3 miles southwest of tiruvArUr, patanjali manOharEshvarar, yAzinumenmoziyammai
 • viRkuDi vIraTTam - vIraTTAnEshvarar, maiyArkuzaliyammai, ElavArkuzali, chakkara thIrththam
 • veNtuRai - 13 miles east of mannArkuDi, veNTuRainAthEshvarar, vElneDuN^kaNNiyammai, agasthiya thIrththam
 • vEnAr - 3 miles from thiruththuRaippUNDi