TAMILNADU: Thiruchirappalli (Trichy) District Sivaperuman Temples


 • akaNkarai - 1 mile from mAththuRai, marudhAndha nAthar, sundhara kAnychanai
 • allUr - pa~nchadadeshvarar, dharmasamvardhdhani, (also a pashupatIshvar temple)
 • ananthanallUr - parama shivam, bAlAmbAL
 • anbilAlanthuRai (anbil) - North bank of koLLidam, prEmapurIshvarar, satyavAgeshvarar, saundharanAyaki, gAyathri thIrththam
 • arumbAvUr
 • ANDinallUr - vada thIrththa svAmi, 10 th century
 • AmUr - ravIshar, Anandhavalli
 • AlampAkkam - kailAsha nAthar kOyil
 • AnaikkA - in ThiruchchirAppaLLi city, jambhukeshvarar, akilANDeshvari, thIrththam chandrapuShkaraNi, kAviri, tree nAval
 • iluppUr - 26 miles from thiruchchirAppaLLi
 • INkOy malai - 2 miles north east of kuLiththalai, maragadhAchalar, maragadhAmbikai, amirtha, agasthiya thIrththam
 • uDaiyAr pALaiyam - payaraNi mahAlingar, gANDIpa thIrththam
 • uRaiyUr - in thiruchchirAppaLLi city, pa~nchavarNEshvarar, pArvatI, vishvanAtha svAmi
 • URRaththUr - lAlguDi taluk, 19 miles from bixANdAr kOyil, sudhdha rathnEshvarar (self manifest), akilANDEshvari, devaka, bramma, akila, vElavaDi thIrththam, nandhi river
 • eRumbiyUr (thiruveRumbUr) - 6.5 miles from thiruchhcirApaLLi, eRumbIshvarar, naRUNkuzal nAyaki, parama, pipIliyA, aRputha thIrththam, chandra, kumari puShkaraNi
 • Erumbur - Kadambavanesvara Temple
 • Erumbur - Siva Temple
 • kaDambarmalai - 1 mile from kuLaiththalai
 • kaDambaththuRai - 1 mile north east from kuLiththalai, kaDambavananAthEshvarar, muRRilAmulaiyammai, kAviri river, ~nAnathIrththam, kaDamba tree
 • kaNNanUr - (vikramapuram) near shrI rangam, hoysAlEshvarar, bOjanIshvarar temple
 • karaviram (thirukkaraiyapuram) - 5 miles north east of kuLiththalai, karavIrEshvarar, praththiyaTcha minnammai, anavaradha thirththam
 • karuppaththUr
 • kalappUr - uDaiyAr pALaiyam taluk, koDivana svAmi
 • kaLLap perambUr - kailAya nAthar, perunthiruvamman
 • kaRkuDi - (uyyakkoNDAn thirumalai), uyyak koNDAr, a~nchanAxi ammai
 • kAmarasavalli - uDaiyApALaiyam taluk, kArkkODakEshvarar
 • kAmarasavalli - kailAsamuDaiyavar
 • kAnUr - 7 miles north of bUdhalUr, chemmEniyappar, shivayOga nAyaki, vEdha thIrththam
 • kumAra vayalUr - agnIshvarar, pUrvasthithi nAyaki
 • kuliththalai - kaDambavanEshvarar, akaNDa kAviri river
 • kuRumpAlUr - 28 miles from srIrangam
 • chandhanai - sundharEshar, mInAxi
 • samayapuram - shrImukEshvara svAmi
 • chArippaLLam - sOmaliNgEshvarar
 • thiruchchirAppaLLi (trichy) - tAyumAnavar, chevvandhinAtha svAmi, maTTuvArkuzalammai, nanRu, thIyallA thIrththam, kAviri, cave temples
 • thiruchchirAppaLLi - nAganAtha svAmi
 • thiruchchirAppaLLi - bUlOkanAthar
 • thiruchchirAppaLLi - kailAshanAthar
 • Thiruchirapalli - Tantonrisvara Temple
 • shivaiyam - kuLiththalai taluk, rathnEshvarar
 • chinnakaruppUr (kuzumaNi) - nAganAthar, lOkanAyaki
 • chinnadhArApuram
 • cheTTikkuLam - perumbAlUr taluk, EkAmbarEshvarar, kAmAxi
 • chenthuRai (uDaiyAr kOyil) - 4 miles north east of kuDavAsal, chandrashEkarar
 • tiruppattUr - musiRi taluk, kailAshanAthar, pulipAchchi thIrththam
 • thiruppaththUr - lAlguDi taluk, 12 miles from pichchANDAr kOyil, thiruththaLinAthasvAmi
 • thiruvAsi - near srIrangam, sAmivanEshvarar
 • thuRaiyUr - muchiRi taluk, nandhikEshvara svAmi
 • thuRaiyUr - kAshi vishvanAtha svAmi
 • thOkUr
 • naNgaipuram (nangavaram) - sundharEshvarar, kOmaLEshvari
 • neDunkaLam - 7 miles southeast of thiruveRumbUr, nityasundarEshvarar, oppilA nAyakiyammai, sUrya thIrththam
 • nEmam - 2 miles from thirukkATTuppaLLi, airAvathEshvarar, alaNkAriyamman
 • paramathi
 • parAyththuRai (tirupparAyttuRai) - parAyththuRai nAthEshvarar, ponmayilAmbikai, kAviri river, parAy tree
 • tiruparAytuRai - dArukAvanEshvarar
 • pazaiya sangaTam - kuLiththalai taluk, ALavandha Ishvarar, annavalli
 • pAchchilAchchirAmam (thiruvAsi) - 3 miles northwest of thiruvAnaikkA, mARRaRivaradar, bAlasaundhari, vishAlAxi, vanni tree, bramma, muyalaka thIrththam, annamAm poykai
 • palAththuRai
 • pAlaiththuRai - 1.5 miles north east of pApanAsam, pAlaivana nAthEshvarar, dhArukAvanEshvarar, dhavaLa veNNagaiyammai, kAviri river
 • pARRuRai - 4 miles northeast of tiruveRumbUr, mUlanAthEshvarar, mEkalAmbikai, koLLiDam
 • biTchANDArkOvil - 7 miles from thiruchchirAppaLLi, lAlguDi taluk, uththamar kOyil, thirukkaDambaththuRai mahAdhEvar
 • piDavUr (tiruppaTTUr) - musiRi taluk
 • purabu kOyil - kuLiththalai taluk
 • bUdhalUr - AbathsahAyEshvarar, Anandhavalli
 • pUvALUr - lAlguDi taluk, thirumUlanAthar, kunkumasaundari, vilva tree, palguni river
 • painynyIli - 11 miles northeast of thiruchy, nIlakaNTEshvarar, vishAlAxi, bAlasaundhari, banana (nyIli) tree
 • maNappARai - agasthIshvarar
 • mazalADi - uDaiyArpALaiyam taluk, vaidhyanAthar
 • mahAdAnapuram - kuLiththalai taluk, madhurAnthaka chOLIshvarar
 • mAnthuRai - 13 miles from tiruchirAppaLLi, AmravanEshvarar, azakAluyarndha ammai, mango tree, mahA, gAyathiri thIrththam
 • tirumAnUr - uDaiyArpALaiyam taluk, kailAshanAtha svAmi
 • musiRi - 1 mile from kuLiththalai, mukilEshvarar, kAmAxiyamman
 • mUkkIchcharam (uRaiyUr) - in trichy city, panychavarNEshvarar, gAndhimadhiyammai, panychavarna thIrththam
 • vATpOkki, ratnagiri - 5 miles south of kuLittalai, rathnagirIshvarar, chokkar, surumbArkuzalammai, gauri thIrththam
 • rAjankuDi
 • lAlguDi (thiruththavaththuRai) - saptariShIshvarar, shrIpathi, koLLiDam thIrththam
 • thirumaNalpEdhi - near lAlkuDi
 • viDaiyURRumangalam - near lAlkuDi
 • chennivAykkAl - near lAlkuDi
 • AdhikuDi - near lAlkuDi
 • ariyUr - near lAlkuDi
 • AlampAkkam - near lAlkuDi
 • puLLampADi - near lAlkuDi
 • vaDapErUr - 8 miles from muciRi
 • vayalUr (kumAravayalUr) - near thiruchchirAppaLLi
 • vAlikaNDapuram
 • vALADi mElaikkOyil (VALADi pudukkuDi) - vishvanAthar, vishAlAxi
 • viLandhai - uDaiyArpALaiyam taluk, agasthIshvarar, dharmasamvarddani
 • viShNampETTai - 6 miles from pUdalUr, kailAashanAthar, kAmAkshiyamman, 2 more nearby shivAlayams
 • vijayamangai (visayamangai) - uDaiyArpALaiyam taluk, in kOvandhaputtUr on the koLLiDam bank, near thirupuRabiyam, 8 miles from kumbakONam, vijayanAthEshvarar, mangainAyaki, arjuna thIrththam
 • venganUr (tiruvenagi) - 12 miles from perumpALUr, viruddAchalEshvarar, periyanAyaki
 • veLLaRai - jambunAthasvAmi
 • tiruveLLaRai - cave temple
 • veNDaiyampaTTi
 • veLLapperambUr - 6 miles from tirukkATTupaLLi, EkAmbaranAthar, kAmAkshi amman
 • vEngaDattuRaiyur - 2 miles from vAlADi
 • vETTaimanagalam
 • vEDankOlam
 • vEngaLUr - vrudhdhAchalEshvarar, brahannAyaki
 • srInivAsanallur


CLOSE ADS
CLOSE ADS

#buttons=(Accept !) #days=(1)

Our website uses cookies Learn..
Accept !