TAMILNADU: Thirunelveli District Temples

0

 • akkasAlai - shrI vaikuNtam Taluk, akkasAlai IshavaramudaiyAr
 • ambA samuthram - kailAshan^Athar
 • ambA samuthram - thirumUlan^athar
 • ambA samuthram - kashyapanAthar, eriththAtkoNDAr, shivakAmi, thAmiraparaNi
 • AnDichchippARai - cave temple, on the way from gangaikondan to sivalaperi
 • AththUr - thiruchchONeshvarar, sOmanAtheshvarar, somasun^dhari, thAmiraparani thIrththam
 • AraippiLLaiyAr chaththiram (thirubrammeshvaram) - brammeshvarar, vishAlAxi
 • AlaN^kuDi - pApanAcham Taluk, AbathsahAyEshvarar
 • ALvAr thirunagari - thirukkAn^dhIshvarar (Ekantha linga sswamy), dharmasamvardhdhani, river thAmraparaNi
 • Brahmadesam - Chandramoulisvara Temple
 • IshvarDi - nAngunEri Taluk, thiruvETTIshvarar
 • UrkkADu - gOShTIshvarar, koDiyiDai nAyaki, thAmiraparaNi river
 • OmanUr - 5 miles from thirunelvEli, thirumandhirEshvaram, ardha nArIshvarar, ardhanArIshvari
 • gaN^gaikoNDAn - 12 miles from thirunelvEli, kailAshanAthar, Anandhavalli
 • kaDaya nallUr - kaDaiyAlIshavarar
 • kayaththARu (gajanathi)
 • karivalamvandhanallUr (karivala nallUR) - 29 mils from kOvilpaTTi, pAlmaNaththEshvarar, oppilA nAyaki
 • karuN^kuDi - pakkal ninRAr
 • kalliDaik kuRichchi - ambA samuththiram taluk, nAgEshvaramuDaiyAr, mAnEndhiyappar
 • kalakkADu - 22 miles from thirunelvEli, nAN^gunEri taluk, satyavAgIshvarar, sakala buvanEshvarar, padma thIrththam
 • pApanAcham
 • chEran mahA dhEvi
 • kOdaka n^allUr
 • kunnaththUr
 • muRappa n^Adu
 • shri vaikuntam
 • then thiruppErai
 • rAjapathi
 • chErn^dha maN^galam
 • kAndhEshvaram - near AzvAr thirunagari, kAndhEshvarar, aRamuraiththa nAyaki
 • kulachEkarappaTTiNam - vijaya kacci koNDa pANDIshwarar, aRamvaLarththa nAyaki, mango tree
 • kuRRAlam - 3.5 miles west of thenkAsi, kuRupalA Ishvarar, kuzalvAymoziyammai, chithrA nadhi thIrththam, short jack tree
 • rAdhA puram
 • paNakudi
 • kuRuN^kuDi - chaththinAthEshvarar, pAN^gAya nAyaki
 • kailAyapuram - sindhupUnthuRai - kailAsha nAthar, shivakAmi, thAmiraparaNi
 • kODa karunguLam - nAnguneRi taluk, rAjasimmEshvarar
 • kOTIshavaram (oykkADu) - South INdia, kOTIshvarar, koDiyiDaivalli, thAmraparaNi river
 • kOvilpaTTi - buvanalingEshvarar, shaNpakavalli
 • kODavanallUr - 5 miles from thirunelvEli, rOmEshar, imayAmbikai
 • sankarankOvil - shankaraliN^gar (self manifest), shankaranArAyaNar, gOmathi amman, punnai tree
 • Suththamalli - 7 miles from tirunelvEli, gangAdharEshvar (kandharpEshar !), gOmathi (lOkanAyaki !) - Gandharva thIrtham
 • Suththamalli - bhagavaththesvarar, lOkanAyaki
 • Suththamalli - chokkanAthar, mInAkshi
 • shivasailam - 2 miles from AzvArkuRichchi, aththirIshvarar, kalyAniyamman
 • cheN^gOTTai - kulashEkaranAthar
 • seNbagarAmanallur - nAnguneRi taluk, jagannAthEshvarar
 • cheppaRai - thyAgEshvarar, shivakAmi amman, mOxa thIrththam
 • chEranmAdEvi - ambAsamudram taluk
  • ambalanAthEshvarar kOyil - vaidhyanAthar, AthmanAthar, oppilAnAyaki, thAmiraparaNi thIrththam
  • bakthapriyar
  • Sermadevi / Cheranmahadevi - Ramasvami Temple
  • azagiyappar
  • sOmanAthasvAmi
 • dhArukApuram - appuliN^gam
 • thiruppuDaimarudhUr - puTArjuna purEshvarar, nARumpU nAthar, maN^gai nAyaki, gOmathi, tAmiraparuNi river
 • dhurvAsanallUr - 15 miles from thirunelvEli, kALaththIshar, pUN^kOdhai, kALathIrththam
 • thenkAshi (tenkasi) - vishvanAthar, annapUraNi, sundharEshvarar, lOkanAyaki
 • Tenkasi - Kulasekhara Temple
 • thenmalai - AkAyaliN^gam
 • nambithalaivan paTTayam - near thirukkuRuN^kuDi
 • navalingapuram - navaliN^gEshvarar, shivakAmi, tAmraparNi river
 • nAnguneRi
 • thirunelvEli (vENuvanam, dhArukavanam) - nellaiyappar, anavaratanAthar, chAlivADIshvarar, veNUvanEshvarar, gandhimathiyamman, poRRAmarai, kambAnathi, sindhupUnthuRai, hEmapuShkaraNi, sarva thIrththam, tAmiraparaNi river, thAmira sabhai
 • tirunelvEli chindhu pUndhuRai
 • thirunelvEli - mUrththIshvaram
 • Tiruvalisvaram - Valisvara Temple
 • brammadesam kailAshanathar bruhannAyaki
 • paTTamaDai shrI vallIshvaram (paththamaDai) - 10 miles from thirunelvEli, 2 miles from chEramAdhEvi, vallIshvarar, vilvanAthar, umaiyammai
 • paNakuDi - on the way to nAgarkoyil, rAmaliN^ga svAmi
 • padhmanEru - nAnguneRi taluk, nellaiyappar
 • pApanAsam - 5 miles south west of ambAsamudram, pApavinAsha svAmi(self manifest), ulagAmbAL, kalyANa thIrththam falls, agasthiya, bANa thIrththam, mukkaLA tree
 • pApanAsam - chilandhiyappar
 • pALaiyankOTTai - tripurAntakar, vishAlAxi
 • piramadEsam - ambAsamudhram taluk, kailAshanAtha svAmi
 • puDaimarudhUr (tirupuDaimarudUr) - ambAsamuttiram taluk, nARumpUnAthar, gOmathiyamman
 • thiruppuDaimarudhUr - chennapurIshvarar, maN^gaLa nAyaki, tAmraparaNi river
 • mangaipuram
 • maNakkarai - maN^gaLeshvarar, maN^gaLanAyaki
 • maNamangai - maN^gaLeshvarar, maN^gaLanAyaki
 • marudUr - kUDalEshvarar, kUDalazagar, umAdEvi, thAmraparNi thIrththam
 • manappaDaivIDu
 • mAramangalam - srIvaikuNDam taluk, chandrashEkarar
 • mAnUr - ambalavANar
 • muktEshvaram - rAmanAthEshvarar
 • muTTam
 • murappanADu - kailAshnAthar
 • murapanADu - chokkali~NgasvAmi
 • muRappADu - 6 miles from AzvArtirunagari, kailAshanAthar, shivakAmi, thAmirabaraNi river
 • melasevval - ambAsamudhram taluk, AdhithyavarNEshvarar
 • rAdApuram (rAjarAjapuram) - nAnguneRi taluk, varaguNapANDIshvarar, nithyakalyANiyammai
 • vAsudEvanallUr - chinthAmaNinAthar
 • vIravanallUr - north ambAsamudram taluk, bhUminAthasvAmi, maraktAmbAL
 • veNkuDi - 25 miles from tirunelvEli, chokkEshar, shivakAmi
 • srIvaikuNTam - kailAshapathi, shivakAmi, tAmraparNi river


Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies. Learn..
Accept !
To Top