Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

Bihar Lord Shiva Temples

Bihar  Lord Shiva  Temples Deogarh - vaidhyanAth parApar hill - near pATnA - gaya rail route, 7 miles east of pelA, siddeshvar; te...


Bihar Lord Shiva Temples

 • Deogarh - vaidhyanAth
 • parApar hill - near pATnA - gaya rail route, 7 miles east of pelA, siddeshvar; temple on the hill top
 • pATnA sector - baiguNDpUr
 • Rajgir - Mahadeva Temple on Vaibhara Hill
 • ratnapuri - 15 miles from bilaspur, ratneshvar, pArvatI, sarovara tIrttam
 • sArnAth - sAra~NganAth vishvesh
 • Umga - Siva Temple
 • Bhagalpur Dt.
  • Madhorampur - Patalpuri cave and land adjoining Bateshwar cave on the Patharghata hill

 • gayA Dt.
  • bagrAr - mAta~Ngeshvar
  • gaya - gadAdhar (self manifest), 3 miles from the station
  • gaya - Kedaara
  • gaya - Markandyesha
  • gaya - Matangeshwara
  • gaya - paapamoksha
  • gaya - phalgisha
  • gaya - Pitaamaheshwara
  • gaya - prapitAmaheshwara
  • gaya - Rameshwara
  • gaya - Rinamoksha
  • gaya - Vriddha-Prapitaamaheswara temple
  • konch - 4 miles from tekali, shivakochcheshvar
  • rAmashivA - pAdALeshvar mahAdev, pArvatI (1014 ACE)