Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

TAMILNADU: Vizhuppuram District Temples

arachili (mundhiyArpatti) - Dindivanam Taluk, 7 miles from Pondichery, arachili nAthar, periya nAyaki, arachadi thIrththam ANDArkOyil... • arachili (mundhiyArpatti) - Dindivanam Taluk, 7 miles from Pondichery, arachili nAthar, periya nAyaki, arachadi thIrththam
 • ANDArkOyil - near Pondichery, pa~nchanadeshvarar
 • AmAththUr - 4 miles from vizuppuram, abirAmeshvarar, kAmArtheshvarar, muththAmbikai, azagiya nAyakiyammai, thIraththam pambaiyARu, padma thIrththam, pashu thIrhthtam, tree vanni
 • irumbai mAkALam - 5 miles north east of Pondichery, mAkALeshvarar, kuyilmozi ammai, mAkALa thIrththam
 • uLundhUr pETTai - maheshvarar, lOkanAyaki, nyAnabhOdha puShkaraNi
 • eLvanasUr - thirukkOyilUr taluk, girAmarththanadhEshvarar
 • dhindivanam - madhurAMbika sameta dhinthrinIshvarar temple
 • dhAdhApuram - rAjarAjapuram
 • vairapuram - pallava time temple
 • Brahmadesam - Brahmapurisvara Temple
 • Brahmadesam - Patalisvara Temple
 • ananthamaNgalam
 • madam
 • pAdhUr
 • thaniyal
 • veLLimEdu pEttai
 • RiShi vandyam - 22 km from thirukkovilUr to tyAgaduragam
 • chinnach chElam
 • kUgaiyUr
 • thirukkOvalUr - vIrattAneshvara svAmy temple
 • thirukkOvalUr - atulyanAtheshvara svAmy temple
 • thirukkOvalUr - kapileshavara svAmy temple
 • idaich chikkal - in between aRaiyaNi nAllUr and thirukkOvalUr
 • thirukkOvalUr kIzUr - vIraTTAnEshvarar, periya nAchchiyAr
 • thirukkOvalUr athulyanAthEshvarar
 • gukaiyUr - kLLakkuRichchi taluk, on the bank of veLLARu river, svarNapurIshvarar
 • kOziyanUr - vAlIshvarar
 • sidhdhalinga maDam - thirukkOvalur taluk, vyAghrapAdar
 • che~nchi (Gingee) - 18 miles from dhiNDivanam, vishvadhAthar
 • thuRaiyUr - near vizuppuRam, chaTTanAthIshvarar, sOmanAthIshvarar
 • nallAnRUr - 8 miles from vizuppuram, svarNapurIshvarar, thiruvazaki
 • paNamalai - 15 miles southwest of vizuppuram, cave temple, thALapurIshvarar
 • panaimalai - 16 miles from vizuppuRam
 • puRavAr panangATTUr (panaiyapuram) - 5.5 miles from vizuppuRam, panaNkATIshvarar, thiruppuRavaminnammai, amirthavallaiyammai, palm tree, padma, amirtha thIrththam
 • marakkANam (chO paTTaNam) - 12 miles from achcharapAkkam, bhUmEshvarar, giriyambAL, amutha thIrththam
 • muNDIchchuram - 3 miles from tiruveNNeynallUr, muNDIshvarar, kAnArkuzalaiyammai, muNDaka, kaNNAyira thIrththam
 • mElaichchEri - near chenji
 • vakkarai - 15 miles west of pudhuchchEry, 15 iles from vizuppuram, chandrashEkarEshvarar, vaDivAmbikai, amirthAmbikai, vakra, chandra, barhma thIrththam
 • vizuppuram (vilupuram) - kailAshnAthar
 • veNNeynallUr (tiruveNNainallUr) - thirukjOyilur taluk, 6 miles south of mAmbazappaTTu, thaDuththATkonDaIshvarar, vERkaNNiyammai, peNNai river
 • kiDaNgil - baktaparAdIshvarar
 • chEndhamaNgalam - AbathsahAyEshvarar
 • thaLavanUr (panychapANDava malai) - 5 miles from pEraNi, cave temple, thirumallEshvaram
 • dhiNDivanam (dhiNdhruNivanam, puLikkADu), thiruththiNDIshvarar, maragathavalli
 • perumukkal - near chenji fort, on a hillock, muktEshvarar, kAmAxiyamman, vanmIka thIrththam
 • mElchEri - near kAvirippAkkam, cave temple, madhdhirEshvarar