Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

TAMILNADU: Theni District and ThanjAvUr Dt. Temples

Theni District Shiva Temples Kailasapuram - MallISwarar temple. Kailasapuram - Kailasanathar temple. Chinnamanur - Pulanandheeshwa...

Theni District Shiva Temples

 • Kailasapuram - MallISwarar temple.
 • Kailasapuram - Kailasanathar temple.
 • Chinnamanur - Pulanandheeshwarar temple.
 • Veerapandi - Kanneeshwaramudaiyar temple
 • Periyakulam - Rajendra Chozhishwarar Temple.
 • Uthamapalaiyam - Kalahastheeshwarar temple.

ThanjAvUr Dt. Temples

 • achala puram - 10 miles from chIrkAzi, shivayOgath thiyAgarAyar
 • aNdami - pattukkOttai Taluk.
 • amman pEttai - On the way to thiruvaiyARu
 • aradhaip perumpAzi (aridhdhuvAra maN^galam) - KUmbakoNam Taluk, 7.5 miles north east from sAliya mangalam, pAdhAlEshvarar, periya n^Ayaki, brahma thIrththam
 • aran^thAN^gi - KumbakONam Taluk, vishvan^Athar
 • arichiRkaraip puththUr (azakAr puththUr) - 4.5 miles from kumbakONam, padikkAchu aLiththa Ishvarar, azakAmbikai, arichilARu, bANAsura thIrththam
 • avaLivaNallUr - kumbakONam Taluk, 6.5 miles from sAliya mangalam, sAxinAthar, saundhara nAyaki, chandra puShkaraNi
 • AppADi - 2 miles west of thiruppanandAL, pAlukan^dhanAthar, periyan^Ayakiyammai
 • Arai mERRaLi - 4 mils from kumbakONam, kayilAya nAthar, sabaLai nAyaki
 • AvaDuthuRai - Near thiruvidai marudUr, mAsilAmaNIshvarar, gOmuktIshvarar, gOmukti thIrththam, tree padararachu
 • Alampozil - 6 miles north of thanjAvUr, 3 miles from kaNDiyUr, AthmanAthar, nyAnAmbikai, thIrththam thiruppARkuLam, kAviri river, banyan tree.
 • iDaimarudhUr (madyArjunam) - kumbakONam taluk, marudhar, mahAlingeshvarar, bruhatsundarakuchAmbika, kAviri pUchaRRuRai, suguNAnithi thIrththam, marudha tree
 • innambar - 2 miles from koTTaiyUr (near kumbakONam), ezuththaRinAthEshvarar, kondhAr kuzalammai, airAvadha thIrththam
 • IchanUr
 • uDaiyArkOyil - karavaNDIshvarar, thirukkiLAvuDaiyAr, Adhi chaNDeshvarar
 • uththama dhAnapuram - near pApanAsam, vishvanAthar, Anandhavalli
 • EmarpErUr - nEyappErUr nAthar, pArvatI
 • aiyARu - 7 miles north of thanjAvUr, pa~nchanadhEshvarar, chempoRchOdhinAthar (self manifest), dharma samvardhdhani
 • aiyampETTai
 • kaNDiyUr - 6 miles from thanjAvUr, 1 mile from thiruvaiyARu, vIraTTAnEshvarar, maN^gaLa nAyaki, kAviri river
 • kaNDiyUr - bramma shira kaNTakar
 • kayAkkarai - rAmaliN^geshvarar
 • karukkuDi (marudhAndha nallUR) - 7.5 miles from kumbakONam, saRguNa nAthar, sarvAlankruta minnammai
 • karukAvUr - 4 miles south of pApanAsam, mullaivanEshvarar, karumbanavalliyammai, bramma thIrththam
 • karuN^kuyilnAthanpETTai - shaktipurIshvarar, karuN^kuyil thIrththam
 • thanjAvUr karunthaTTAnkuDi - 1 miles from thanjAvUr station, vaShiShTeshvarar, periya nAyaki
 • Thanjavur periyakOvil
 • karuppUr (mi~nchakkuppUr) - 3 miles from kumbakONam, amirthEshvarar, abirAmi amman, sUrya thIrththam
 • kalaya nallUr - 0.5 miles from kumbakONam, amirtha kalEshvarar, amirthavalli, nAlvEdha thIrththam
 • kaLiththiTTai - kumbakONam taluk, vEdhapurIshvarar
 • kATTuppaLLi (mElai) - 10 miles from thiruvaiyARu, 4.5 miles from bUdhalUr, thIyADiyappar, vArkoNDa mulaiyammai, sUriya thIraththam
 • kAnATTu muLLUr - 3 miles from OmAm puliyUr, pathanychali nAthEshvarar, kOlvaLaikkaiyamai, shiva puShkaraNi
 • kumbakONam
  • kumbEshvarar, maN^gaLAmbikai, Ema puShkaraNi, kAviri river, mahAmaka thIrththam
  • mallikArjunar
  • agasthIshvarar, pArvatI, near mahAmakam pond
  • bANapurIshvarar temple - sOmasundharar, kuzalAmbikai
  • kailAshanAthar, pArvatI, in paTTnUlkkArar vIdhi
  • mAdhandhEshvarar- kALaththIshvarar, pArvatI, in west Dabir street
  • nAgEshvarar (kuDandhaik kIzkkOTTam) - nAgEshvarar, maDandhai bAgar, periyanAyakiyammai, sUriya thIrththam
  • kAshi vishvanAthar (kuDandhaik kArONam) - north of mahAmaka pond, kAshi vishvanAthar, sOmanAthar, kAshi vishAlAxi, thEnAr moziyammai, chandhira puShkaraNi, mahAmaka thIrththam
  • sOmEshvarar (Ezaich chOmEshvarar Alayam) - next to sAraN^gapANi Alayam, sOmanAthar, thEnArmoziyammai, poRRAmaraik kuLam
  • abimukEshvarar
  • gauthamEshvarar
 • vaDa kuraN^gADuthuRai - 4 miles northwest of aiyampETTai, kulaivaNaN^gIshvarar, azagu chaDaimuDinAthar, kuvalayanAyaki, kAviri river
 • then kuraN^gADuthuRai (AdutuRai) - Abath sahAyEshvarar, pavaLakkoDiyammai, kAviri river, sahAya thIrththam
 • kuRanADu - punugIshvarar, shAntha nAyaki
 • kUndhalUr - 9 miles from kumbakONam, shaNpakAraNyEshvarar, Anandhavalli, kumara thIrththam, sIthA thIrththam
 • koTTaiyUr - 2 miles north of kumbakONam, kOTIshvarar, pandhADunAyakiyammai, kOTi thIrththam
 • gOvindhapuram - 1 mile from thiruviDaimarudhUr, bANapurishvarar, abirAmiyamman
 • kOvilaDi - dhivya nyAnEshvarar
 • thiruch chamaNa pUNDi (kOvilaDi)
 • kOvilpaTTi - chOzEshvarar, kundhalAmbAL
 • kOzambam (thirukkOLambUr) - 2 miles south east of narasinganpETTai, kOkilEshvarar, saundharanAyaki, madhu thIrththam
 • kOnErirAjapuram (thirunallam) - umAmahEshvarar, maN^gaLa nAyaki, gaN^gai thIrththam
 • chakkarappaLLi (aiyampETTai) - AlanthuRainAthar, pashupathi nAyakEshvarar, alliyaN^kOdhai, pAlvaNanAyaki, kAviri, kAka thIrththam
 • chaththimuththam (chaththimuRRam) - 2 miles south west of dhArAsuram, shivakkozundhIshvarar, periyanAyakiyammai, vElAudha, shUla thIrththam
 • chAkkOTTai (ragunAthapuram) - 1 milesouth of kumbakONam, amirthagaDEshvarar
 • shivapuri - 3 miles southeastof kumbakONam, shivapuranAthar, shriN^gAravalli, periyanAyaki, sUryathIrththam, shaNpaka tree
 • sUriyanAr kOyil - 2 miles from thiruviDaimarudhUr, vishvEshvarar, vishAlAxi
 • chEynyalUr - near thiruvAppADi, kumbakONam, saththigirIshvarar, shashidhEvi, jepidhEvi, maNNi river, saththa thIrththam
 • chERai (uDaiyAr kOyil) - near kumbakONam, chenneRiyappar, nyAnavalli, mArkkaNDar thIrththam
 • chORRuththuRai - 7.5 miles from thanychAvUr, 3.5 miles from thiruvaiyARu, tholaiyAch chelvEshvarar, oppilAmbikai
 • thanychAvUr (tanjore)
  • periya kOyil - bruhatIshvarar, peruvuDaiyAr, bruhannAyaki, shivagaN^gai thIrththam
  • in the mid of shivagaN^gai pond - lOkanAthEshvarar
  • on the bank of river veNNARu, 2 miles away - tha~nchEshar, Anandhavalli
  • sadAnandhEshvarar
  • puShpamAlikEshvarar
  • shaN^kara nArAyaNar
  • koN^gaNEshar
  • vishvanAthar
  • kachchabEshvarar
  • ratnagiRIshvarar
 • thaNDaN^guRai kailAsha pashupathIshavarar, lOkanAyaki
 • thaNDanthOTTam - 2 miles from pENuperunthuRai, 8 miles from kumbakONam, paramEshvarar, pArvatI, shivagaN^gai thIrththam
 • thalainyAyiRu - kuRRampoRuththa ishvarar
 • dhArAsuram - airAvadhEshvarar, yamathIrththam
 • thiN^galUr - 0.5 miles from thiruppazanam, 2 miles from tiruvaiyARu, viShan thIrththa nAthar, pUN^kOdhai, kAviri river
 • thiribuvanam (tirubuvanam) - near kumbakONam, kamba harEshvarar, aRam vaLarththa nAyaki
 • thiruchchARRuRai - uDaiyavanEshvarar
 • thirundhudhEvankuDi - 4 miles northwest of thiruviDaimarudhUr, karkkaDEshvarar, arumarundhammai
 • thiruninRavUr - laxmipurIshvarar
 • thiruvisainallUr - shivayOganAthasvAmi
 • theN^gUr - 2 miles from thirunellikkA, veLLimalainAthEshvarar, periyanAyakiyammai, shivagaN^gai thIrththam
 • thenkuDiththiTTai (tiTTai) - near chORRuththuRai, pashupathIshvarar, ulakanAyakiyammai, chakkara thIrththam
 • thEnImalai
 • nandhimaN^gai - jambunAthar, akilANDEShvari
 • nallUr - 2 miles from sudharapperumAL kOyil, periyANDEshvarar, tripurasundhariyammi, vilvam tree,
 • nallUr kalyANa sundharEshvarar kOyil - 3 miles from pApanAsam
 • naRaiyUrchchiththIchcharam - 2 mileswest of pENUperunthuRai, 5.5 miles south east of kumbakONam, sidhdhanAthEshvarar, azakAmbikai, bramma thIrththam
 • nAgEshvaram - kumbakONam taluk, sheNpakAraNyEshvarar, kunRumulai nAyaki, nAga, muruga thIrththam
 • neDUN^kADu - thAnthOnRIshavarar, neDunthavavalli
 • neyththAnam (tillai stAnam) - 1 mile west of thiruvaiyARu, neyyADiyappar, bAlAmbikai, kAviri thIrththam
 • panychAkkai - pa~nchavarNEshvarar, umAdhEvi
 • panychanadhikkuLam
 • paTTIshvaram - 4 miles southwest of kumbakONam, paTTIshurar, palvaLai nAyaki, nyAnAmbikai, nyAna, garuDa thIrththam, vanni tree
 • Pattisvaram - Siva Temple
 • paTTukkOTTai (aNDami)
 • pasupatIshvaram - in between vaLLalAr kOyil and dhrumapuram
 • paNDAra vaDai - machchapurIshvarar, jagadhAmbAL
 • paNDaLanallUr
 • parakkAlakkOTTai (pudhu AvuDaiyAr kOyil) - 8 miles from paTTukkOTTai
 • pazanam - 1.5 miles from thiruvaiyARu, on the bank of kAviri, 3 miles west of thirukkuraN^gADuthuRai, sahAyEshvarar, periyanAyakiyammai, maN^gaLa thIrththam, kAviri
 • pazaiyARai vaDathaLi (thirumERRaLi) - near paTTIshvaram, sOmEshvarar, dharmapurIshvarar, vaDathaLinAthar, sOmakalAnAyaki, shivagaN^gai thIrththam
 • pazaiyARai
 • pananthAL (tirupanadAL) - kumbakONam taluk, on the Chennai-kumbakONam road, near gangaikoNDachOzapuram, 7 miles north of AduthuRai, chenychaDaiyappar, aruNajaTeshvarar, periyanAyakiyammai, bramma, nAgakannikai thIrththam, palm tree
 • pAsalUr - vIraTTEshvara svAmi
 • pApanAsam - rAmaliN^gEshar, parvathavardhdhini
 • pirambiyam - 5 miles northwest of kumbakONam
 • puLLamangai (AlanthuRai) - 2 miles from aiyampETTai, Alam thavirththa Ishvarar, alliyaN^kOdhai
 • puLLamaN^gai - pashupatinAthEshvarar, pAlvaNNa nAyakiyAr, shiva thIrththam
 • puRambayam - 6 miles from kumbakONam, 2 miles northwest of innambar, sAxinAthEshvarar, AdhithyEshvarar, karumbanna chollammai, bramma thIrththam, punnai tree
 • pUnthuruththi - 1.5 miles west of thirukkaNDiyUr, puShpavananAthEshvarar, azakAlamarndhanAyaki, kashigangai thIrththam
 • perunychEri (dArukAvanam) - vAkIshar, vAkkuk kATTu vaLLal
 • perumpuliyUr - 2 miles northwest of tiruvaiyARu, vyAgrapurIshvarar, saundharanAyaki, kAviri river
 • perumagaLUr - 20 miles from paTTukOTTai
 • pENu perunthuRao (tiruppantuRai) - 7 miles southeast from kumbakOnam, shivAnandEshvarar, malaiyarasiyammai, mayAnanda thIrththam
 • mangalakkuDi - 3 miles north of AdutuRai, prANavaradhEshvarar, maN^galanAyaki, koN6gilavu tree, maN^gaLa thIrththam, kAviri river
 • maNakkuDi - sundharEshvara svAmi
 • mazabADi - 2.5 miles from thiruvaiyARu, 2 miles northwest of perumpuliyUr, vajrasthambEshvarar, azakAmbikai, koLLiDam river, shivagangai, laTchumi thIrththam
 • mahEsvaranallUr - vikramachOLIshvaramuDaiyAr
 • makALam - mAkALEshvarar, maN^gaLanAyaki, kALi thIrththam
 • mAththUr - near tiTTai, rAmanAthEshvarar, tripurasundari, vAyu thIrththam
 • mAnUr - 2.5 miles from tiruvaiyARu, on the bank of koLLiDam
 • milAththUr - 4 miles east of thiTTai
 • mizaiyUr (muLaiyUr) - kumbakONam taluk
 • muniyUr - kumbakONam taluk, agasthIshvarar
 • mUzaiyUr - 4 miles from kumbakONam, parashunAthEshvarar, nyAnAmbikai
 • meraTTUr - unnadhapurIshvarar, shivapriyai
 • neykkuppai - sundareshwarar, sauntharanAyaki, Ph: 9443019349
 • pazaiyARai vaDathaLi - vaDathIshvarar, nyAnAmbikai
 • vaDarangam
 • valanychuzi - 1 mile east of sundharapperumAl, 2 miles from svAmimalai, kaRpakanAthEshvarar, siddIshar, kapardIshar, periyanAyaki, nityAnAyaki, kAviri river, valanychuzi, jaTA, aRupaththARukOTi thIrththam
 • valangimAn - 5 miles from kumbakONam
 • vAyalUr - 5 miles from kumbakONam, yOganAthEshvarar, saundaranAyaki
 • viyalUr (tiruvisalUr paNDAravADai) - 10 miles north of thirundhudhEvankuDi, 4 miles from kumbakONam, yOgAnandEshvarar / EkAnandhEshvarar, saundaranAyaki, niruti, jaTAyu, thIrththam
 • viyalUr - kArkAththaIshvarar
 • vIramAnguDi - near chakkarappaLLi, kailAyanAthar, Anandavalli
 • vEdikuDi - 1 mile east of kaNDiyUr, 7 miles from thanjAvUr, vEdhapurIshvarar, mangaiyarkkarasi, sundara thIrththam
 • vEmbattUr - 5 miles from kumbakONam, marudhIshar, bAlAmbAL, suvangi thIrththam
 • vELvikkuDi - 3 miles north east of kuRRAlam, kalyANasundarEshvarar, parimaLasukandanAyaki, maN^gaLa thIrththam
 • vaigal - 4.5 miles south of AdutuRai, vaigal nAthEshvarar, vaigalAmbikai
 • vaikal mADakkOyil - sOmEshvarar, iLaN^kOdhaiyammai, komibiliLaN^kOdhai, sUrya thIrththam
 • vaigAvUr - 9 miles from kumbakONam, 1 miles from vichayamangai, vilvavanEshvarar, vilvavananAthar, vaLaikkainAyaki, pUvalliyAr, pavaLakkainAyakiyAr, yama thIrththam, vilva tree