TAMILNADU: Salem District Temples

0

Salem District
 • amaram (OmalUr) - kAshiliN^gam
 • amarAvathi - amareshvarar
 • avaNippErUr - pashupathi
 • AchchankuTTappaTTi
 • AnaiyAmpaTTi - EkAmbarar
 • AththUr - kAyanirmalEshvaran
 • ARagalUr - kAmanAthar
 • beththanAyakkanpALaiyam - ATkoNDIshvarar
 • bELUr - thAnthOnRishvarar, on the bank of river vaShiShTa, iluppai tree
 • chAththappADi - chithambarEshvarar
 • cheTTimAnkuRichchi - ulagEshvarar
 • chEmandhappaTTi - EkAmbarar
 • dhasaviLakku - ulagIshvarar
 • dhArApuram - sOmEshavarar
 • eDappADi - nanychuNDAn
 • EththAppUr - sAmbamUrthi
 • gengavalli - kailAthanAthar
 • kachchuppaTTi - EkAmbarar
 • karuppUr - kailAshanAthar
 • kanychamalai - sidhdhEshvarar
 • kAvErippaTTi - ananthEshvarar
 • kAvirippaTTi - kAvirinAthar
 • kollimalai - aRappaLLiuDaiyAr
 • kUDalUr - chIyALanAthatswAmi
 • mallikuNDam - EkAmbarEshvarar
 • mandhirachchuram - OmalUr area, ArththanAthEshvarar, pArvatI, uruttira thIrththam
 • mAmAngaththuppaTTi - chOzIshvarar
 • mETTUr - pashupathIshvarar
 • muththunAyakkanpaTTi - chokkanAthar
 • OmalUr - vasanthIshvarar
 • OmalUr (kAviripuram) - jalakaNTEshvarar
 • pazamalai - sidhdhEshvarar
 • periyEri - thAnthOnRIshvarar
 • punavAsal - thAntOnRIshvarar
 • pUlAmpaTTi - kailAyanAthar
 • rAsIpuram - EkAmbaranAthar
 • sangagiri - sOmEshvarar
 • shankaridhurgam - 3 miles from thiruchcheN^kODu
 • sElam (salem) - sugavanEshvarar (self manifest), chempon nAyaki
 • sElam kOTTai - EkAmbarEshvarar
 • sElam chinnakkaDaivIdhi - mAdhEshvarar
 • sElam chinnamuththutheru - rAmalingachOlIshvarar
 • sElam naththamEDu - chithambarEshavarar
 • singapuram - paTTIshvarar
 • thalaivAsal - kailAyanAthar
 • thAramangalam - OmalUr taluk, 16 miles from sElam, kailAshanAthar, saramal river
 • tAramangalam - iLamIshvarar
 • theDAvUr - EkAmbaranAthar
 • thiruchchenkODu - ardhdhanArIshvarar
 • thiruppaththUr - kALaththIshvarar
 • thINDAmangalam - mallikArjunar
 • thenkaraikkOTTai
 • pAlAkkOT - parameshvarar
 • uththamachOzapuram - karapuranAthar
 • vanavAsi - thiyAgarAjarPost a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies. Learn..
Accept !
To Top