Type Here to Get Search Results !

TAMILNADU: Nagapattanam District Temples


Nagapattanam District Temples
 • muDikaNDanallUr - a/m SrI amirthavalli uDanuRai a/m SrI thirukuzhambISwarar temple (sembanArkOil Post, tharangkampADi Tk.) It was built some 100 years age. Jamakthani saint ordered his son parasurAman to cut his mother's head; So, he did and the head (muDi) was founded in this place, so this place called as muDikaNDanallUr from this incident.
 • agaththiyAn paLLi - 1 mile from vEdhAraNyam, agasthIshvarar, bhAgam piriyA nAyaki, maN^gai n^Ayaki, agni thIratham
 • AkkUr thAnthOnRi mAdam - 10.5 miles from mayilAduthuRai, svayambhu nAtheshvarar, vANeduN^kaNNiyammai, kumudha thIrththam
 • Anan^dhath thANDavapuram - MayilADuthuRai Taluk, bhAradvAjeshvarar, pa~nchavaTIshvarar, kalyANasun^dhari, Al tree, ka~nchARu thIrththam
 • AziyUr - 2 miles from chikkal, kaN^gALEshvarar, kaRpakavalli, piDAri thIrhthtam
 • uththaramAyUram - north of mAyUram, kaikATTum vaLLal
 • edhirkoL pADi - 4.5 miles from kuRRAlam, airAvadhEshvarar, malrkkuza nan mAdhu, shivigangai thIrththam
 • kaDambUr (mElak kaDambUr) - 4 miles west from mAmpuliyUr, amirthagaDEshvarar, jyOthi minnammai, Adhi , amudha thIrththam
 • kaDavUr - 13 miles south east of mayilADuthuRai, amirthagaDEshvarar, kAlasamhAra mUrthi, abhirAmi ammai, bilva, pichchi tree, shivagaN^gai, amirtha thIrththam
 • kaDavUr - kUththADu dhEvar kOyil
 • kaDavUr - kulOththuN^ga chOLIshvarar
 • kaDavUr - vikkirama chOLIshavrar
 • kaDavUr mayAnam - 1 mile south of kaDavUr, bramma purIshavrar, malarkkuzal pinnambikai, kAshi thIrhthtam
 • kaDikkuLam - 10.5 miles southeast of thiruththuRaippUNDi, 1 mile east of iDumbAvanam, kaRpakEshvarar, saundhara nAyaki, vinAyakar thIrththam
 • kaDaimuDi - 6 miles north east of AnaithANDava puram, kaDaimuDi nAthEshvarar, abirAmiyammai, kaDaimuDi thIrththam
 • kaNNAr kOyil (kurumANAkkuDi) - 2 miles west of vaiththIshvaran kOyil, kaNNAyiEshvarar, muruguvaLar kOdhaiyammai, indrathIrththam, maNikarNikai
 • karuNAmpETTai - near mayilADuthuRai
 • karuppaRiyalUr (thalai nyAyiRu, mElaikkAzi) - 5 miles from vaiththIshvaran kOyil, kuRRam poRuththa nAthEshvarar, kOlvaLai nAyaki, indra, sUrya thIrththam
 • karuvilik koTTiTTai - 2 miles south east from thiruveNNaiyUr, 8.5 miles from ADuthuRai, saRguNEshvarar, sarvAN^ga nAyaki
 • kalikkAmUr (tiru annappan pETTai) - 3 miles south of then thirumullai vAyil, sundarEshvarar, azagu vanamulaiyammai, ambuli thIrththam
 • kazukkANi muTTam - 0.5 mile from mayilADuthuRai, kailAsha nAthar, pArvatI
 • kazippAlai - 7 miles south of chidhambaram, pAlvaNNa nAthEshvarar, vEdhanAyaki, koLLiDa thIrththam
 • kATTuppaLLi (kIzai) - 1 mile west of thiruveNkADu, AraNya sundharEshvarar, akilANDa nAyaki, amirdhap poykai
 • kATTuppaLLi (kIzai) - agnIshvarar, saundhara nAyaki
 • kAvirip pUmpaTTiNam (pUmpukAr) pallavanIchcharam - pallavanEshvarar, saundharanAyaki, kAviri river
 • kIzvELUr (kIvaLUr) - on the way from thiruvArUr to nAgai, kEDiliyappar, axayalingEshvarar, vanamulaiyammai, shivanyAna thIrththam, ilandhai tree
 • kIzakkaDambUr (kaDambaiyiLaN^kOyil) - 10 miles from sIrkAzi
 • kuththaN^kuDi - 5 miles from kuRRAlam, kOTIshvarar, periya nAyaki
 • kurakkukkA - kondhaLEshvarar, kondhaLa nAyaki, hanuma, suradhA thIrththam
 • kurugAvUr (veLLaDai) - 4 miles east of sIrkAzi, veLLaDainAthar, kAviyaN^kaNNiyammai, kUpathIrththam
 • kuyilAlanthuRai - 1 mile from mayilADuthuRai, AlanthuRaiyappar, kuyilANDanAyaki, sUriya thIrththam
 • kuRRAlam (thiruththuruththi, kuttAlam) - 5.5 miles from mayilADuthuRai, uktha vEdhIshvarar, mridhumukiLa kuchAMbikai, sundhara, kAviri thIrththam, short banyan tree
 • kuRukkai (vIraTTam) - 4 miles north of ponnUr, vIraTTEshvarar, nyAnAmbikai, shUla thIrththam
 • koNDal - 3 miles from chIrkAzi, thArakap paramEshvarar, pArvatI
 • koRukkai - 5 miles north east of mayilADuthuRai
 • kODi (thirukkODi, kuzakar kOyil) - 6 miles from vEdhAraNyam, amirthaliN^gEshvarar, maiyAr thaDaN^kaNNiyammai, amirtha thIrththam
 • kODikkarai - 8 miles from vEdhAraNyam, amirthagaDEshar, maiyAr thaDaN^kaNNi
 • kODikA - 2 miles east of thiruviDaimarudhUr, thirukkOTIshvarar, vaDivAmbikai, kAviri river, agasthiya thIrththam
 • kOlakkA - shabdapurIshvarar, Ochai koDuththa nAyaki, sUrya, ArA thIrththam
 • chAththaN^kuDi - 1.5 miles from thiruppunkUr near vaiththIshvaran kOvil, vishvanAthar, vishAlAxi, shivagaN^gai thIrththam
 • chAththamaN^gai (cheyyARRamangai) - 1 mile northeast of thirumarugal, ayavandhIshvarar, mAdhIshvarar, malarkkaNNammai, thaiyalAmbikai, bramma thIrththam
 • chAththiyakkuDi - vEdhapurIshvarar
 • chAykkADu - 9 miles south of sIrkAli, chAyAvanEshvarar, kuyilinunanmoziyammai, chAyA, kAviri thIrththam
 • chAykkADu - pallavanIshvarar
 • chikkal - near nAgappaTTaNam, navanIthEshvarar, vElneDuN^kaNNiyammai, puShkaraNi thIrththam, jasmine tree
 • chiththAnam - near mAyUram
 • chIrkAzi - brammapurishvarar (self manifest), thONiyappar, chaTTaiyappar, thirunilainAyaki, chakkarai, bramma thIrththam
 • sIrkAzi - chOLEshvaram
 • chemponArkOyil (chempon paLLi) - 7 miles east of mAyavaram, svarNapurishvarar, sugantha vana nAyakiyammai, vIrabadra thIrththam
 • chEgal - arththamAnEshvarar, thapOnAyaki, 4km from kaTTumEDu in tiruttuRaipUNDi - vEdhAraNyam road
 • tharaN^gampADi (poRaiyAr, aLappUr) - mAsilAmaNIshvarar, rathnAmbikai
 • talaichchaN^kADu - 1 mile south west of thiruvalampuram, 12 miles from mayilADuthuRai, 10 miles from chIrkAzi, shaN^karuNAdhEshvarar, saundharanAyaki, kAviri river, vilva tree
 • thaniyUr (pumukIshvaram) - near mayilADuthuRai
 • thiruththuruththi (kuttAlam) - near mayilADuthuRai
 • thiruththAnthOnRIchcharam - near mayilADuthuRai, suyambunAthar
 • theththi - near nAgappaTTaNam, agnIShavarar
 • theLichhcEri (kOyiRpaththu) - 1 mile northwest from poRaiyAr, pArvatIshvarar, satyAmbAL, shaththi thIrththam
 • nakkakkuDi (kuyilAlam) - 4 miles from mAyUram, AlaththuRaiyappar, kuyilANDa nAyaki, suRya thIrththam
 • nallUr perumaNam - 3 miles east of koLLIDam, shivalOkaththiyAgar, naN^gaiyumaiyammai, panychAkkara thIrththam
 • nanipaLLi (punjai) - 2 miles northeast of chemponAr kOyil, naRRuNaiyappar, parvatarAjaputri, svarNa thIrththam
 • nAgaLEchchuram - near chIrkAzi north west of thONiyappar temple, nAgALEshvarar, malaimaN^gai
 • nAgUr - near nAgapaTTiNam, nAgaliN^ga svAmi, thirunAgavalli, vaTTAr thIrththam
 • nAN^gUr - 6 miles from chIrkAzi, mathaN^gEshvarar, maiyADukaNNi
 • nAgai (nAgappaTTaNam)
  • nAgaik kArONam - kAyArohaNEshvarar, AdhipurANEshvarar, nIlAyadhAxi amman, mango tree, dhEva, sharva, puNDarIka, kAka, barmma, muni, vachchira, thIrththam
  • Nagapattinam - Tyagaraja Temple
  • saTTaiyappar kOyil - chaTTaiyappar, amruthavalli, adhikAyArOhaNEshvarar, ixurasabhAShini
  • kailAshanAthar
 • nAraiyUr - 10 miles south west of chithambaram, saundharEshvarar, tripurasundari, kAruNya thIrththam, punnAga tree
 • nirdhdhanamaN^galam - 10 miles from nAgai
 • ninRiyUr - 2 miles north east of AnaithANDavapuram, mahAlaxmIshvarar, lOkanAyaki, laxmi thIrththam, nIlamalarppoygai
 • nIDUr - 1 mile southwest of AnaitANDavapuram, aruTchOmanAthEshvarar, vEyuRuthOLiyamman, cheN^kazunIl ODai
 • pandhaNainallUr - 8 miles northeast of thiruviDaimarudhUr, pashupathIshvarar, kAmbanathOLiyammai, konRai tree, puShkaraNi thIrththam
 • parasalUr - 5 miles east of mAyUram
 • paRiyalUr (parasalUr) - 2 miles southeast of vilaN^gUr, 7 miles from mayilADuthuRai, vIraTTEshvarar, iLaN^koDiyammai, chandra pushkaraNi
 • punkUr - 2 miles west of vaittIshvarankOvil, shivalOkanAthar, chokkanAyaki, selvanAyaki, iDaba, gaNapathi, shivakAmi thIrththam
 • maNanychEri (tirumaNanchEri) - mayilADutuRai taluk, 4.5 miles from kuttAlam, aruLvaLLanAthar, yAzinmoziyammai, thirumaNa samudhra thIrththam
 • karkkaTeshvarar kOvil - 9 miles from thirumaNanychEri
 • maNNippaDikkarai (iluppaiyaDi) - 6 miles from vaiddIshvarankOyil, nIlakaNTEshvarar, amirthakaravalliyammai, amirtha thIrththam
 • maNikkirAmam - 1 miles from chIrkAzi
 • mayilADi - chIkAli taluk, near koLLiDam
 • mayEndhirapaLLi (kOvilaDippALaiyam) - near chIrkAzi, 7 mile from AnaikkAran chAvaDi, thirumEniyazakar, mullainagai vaDivAmbikai, mantra puShkaraNi
 • mAyUram (mayilADutuRai, mAyavaram) - shrIvadAnIshvarar, vaLLalAr, gaurImAyUranAthar, mayUranAthEshvarar, abayAmbikai, anychanAyaki, rishaba thIrththam, kAviri river
 • mayilADuthuRai - panychanathEshvarar
 • mayilADuthuRai - vaLlalAr kOyil, vadAnIshar, nyAnAmbikai
 • mayilADuthuRai - kAshi vishvanAthar, behind rishaba thIrththam, mango tree
 • tentirumullaivAyil - 5 miles east of sIrkAli, mullaivananAthar, kOdhaiyammai, sea-shore thIrththam
 • mUvalUr - west of mayilADuthuRai, mArggasahAyar, vazikATTum vaLLal, maN^gaLAmbkai
 • valampuram (mERkup perumpaLLam) - 11 miles from tirunanippaLLi, 8.5 miles from chIrkAzi, valampurinAthEshvarar, vaDuvagirkaNNiyammai, bramma thIrththam
 • vazuvUr (pazuvUr) - 1 mile from mangainallUr on the way to tiruvArUr from mayilADuthuRai, maravurinAthar, gajasamhAramUrthi, vanamulaiyammai, sivagangai
 • vaLLalAr kOyil - near mAyUram
 • varagUr (tiruvAkuDam tOnRimADam) - 6 miles from sIrkAzi, suyambunAthEshvarar, kulakAnthidhEvi, anantapuShkaraNi
 • vAymUr (ten tiruvAymUr) - 3 mileseast of kOLili, 10 miles southeast of thiruvArUr
 • vAzkoLippuththUr (vALoLiputtUr, vAlAmputtUr) - 2 miles west of thiruppunkUr, 5 miles from vaiddIshvarankOvil, mANikkavaNNEshvarar, vaNDArpUN^kuzaliyammai, bramma thIrththam, vAgai tree
 • tiruviDaichchuzi - near tarangampADi
 • viLanagar - 4 miles east of mAyavaram, thuRaikATTuvaLLlAr, vEyuRuthOLiyammai, kAviri river, menynyAna thIrththam
 • viLattoTTi - 12 miles on the way from vittIshvaran kOvil to thiruppandhaNainallUr, brammapurIshvarar, ikshurasanAyaki, brammathIrththam
 • vIzimizalai - 6 miles from kuttAlam, vIziazagEshvarar, sundarakuchAmbikai, viShNu thIrththam, vIzi tree
 • veNkADu - 7.5 miles southeast of sIrkAli, svEthAraNyEshvarar, brammavidyAnAyaki, mukkuLam (sOma sUrya agni three ponds), gAyatri, maNikarNikai thIrththam, banyan tree
 • tiruveNkADu - yOgIshvaram
 • Tiruttarupundi - Bhava ausadhisvara Temple
 • vETTakkuDi - 4 miles east of poRaiyAr, thirumEni azakEshvarar, sugandavananAyaki, chandrapuShkaraNi
 • vEdAraNyam (tirumaRaikkADU) - vEdhAraNyEshvarar, maRaikkATTIshar, yAzaippaziththamoziyammai, kOTi, vEda thIrththam, maNikarNikai pond, vanni tree
 • nAluvEdappadi - 7 miles from thirumaRaikkADu
 • puLLIrukkuvELUr (vaithIshvarankoil) - vaidhyanAthEshvarar, thaiyalnAyaki, sidhdhAmirtha thIrththam, neem tree
 • vaidhIshvarankoyil - chaTTainAthar, vinaithIrththa perumAL
Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad

Give your Financial support to THE HINDU PORTAL

Hollywood Movies