Type Here to Get Search Results !

TAMILNADU: Madurai District Temples


Madurai District Temples
 • ariththAppaTTi - In between melu and azagar kOyil, cave temple
 • AppanUr - In madurai city (chellUr) on the north bank of river vaigai, thiruvAppuDaiyAr, kuravaN^kamaz kuzalammai, R^iShabha thIrththam
 • AnaiyUr - near uchilampaTTi, airAvadheshvarar
 • EDakam - 2.5 miles south east of chOza vandhAn, EDakanAthEshvarar, ElavAr kuzalAL, vaigai river
 • kaNNapathi (paRiyA maruththuppaTTi) - paRiyA maruththIshar, umA, sarvAnandha thIrththam
 • kaLakkuDi - kuvanEshar, shaNpakavalli, rock cut temple
 • Uththama paalayam Madurai Dt., Tamil Nadu
 • thiruchchunai
 • kiramththUr
 • kIrAnUr - vAgIshvarar
 • kunRakkuDi - agasthIshvarar, umAdhEvi
 • koDimaN^galam
 • kODimaN^galam
 • kODaikkAnal
 • kOyilpaTTi - 14 miles from thirumaN^galam
 • kOyilUr - rAjakaDga paramEshvarar, sAlivADIshvari
 • chathurvEdhimaN^galam - vEdhanAthar, umAdhEvi
 • chiththarmalai - 13 miles from ammaiya nAyakkanUr, mahAlingam, ezukaDal thIrththam
 • chinnamARUr - rAjasimmEshvarar
 • thiruchchunai - 8 miles from mElUr, agasthIshvarar
 • thenkarai - near chOlavandAn, shrI mUlanAthar, akilANDEshvari, vaigai river
 • nayinArpaTTi - ixuvanEshvarar, maN^gaLAmbAL
 • parankunRam - near madurai city, satyagirIshvarar, paraN^girinAthar, AvuDainAyaki, sharavaNappoygai
 • parankunRam - umaiyANDar cave temple, on the circumambulating route of the tirupparangunRam
 • parankunRam - on the hill top, vishvanAthar, vishAlAxi
 • tirupparangunRam - mInAxi sundharEshvarar
 • maNalUr - 6 miles from madhurai
 • madhurai (AlavAy, nAnmADakkUDal, kaDambavanam) - chokkanAthar (chokkar), sundarEshvarar, mInAxiyamman, ankayaRkaNNi, poRRAmaraikkuLam, ezukaDal thIrththam, vaigai river, kaDamba tree, major portions of the old temple was damaged by moslem invaders (1310 - 1358), parts were later restored.
 • madurai - pazaiya chokkanAthar kOvil
 • madurai - immaiyil nanmai tharuvAr, madya pura nAyaki
 • madurai - south masi street, EkAmbrIshvarar
 • madurai - south of big temple, javanthIshvarar (chevvandhIshvarar)
 • madhurai vaNDiyUr theppakkuLam - airAvadhEshvarar
 • muLLipaLLam
 • mElUr - 14 miles from pudhukkOTTai (!!)
 • vAdavUr - vAdhapurIshvarar, umAdEvi
Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad

Give your Financial support to THE HINDU PORTAL

Hollywood Movies