TAMILNADU: Cuddalore District Temples

0

 • adhikai - 2 miles from paNrutti, vIrattAneshvarar, tripura sun^dhari, konRai tree, kedila river, shUlagan^gai, chakkara thIrththam
 • thiruvAmUr - Little west of paNrutti, pashupatIshvarar, tripurasun^dhari
 • aRaiyaNinallUr (aRaikaNdanallUr) - Near thirukkOyilUr on a hill, aRaiyaNinAthEshavarar, oppilAmaNIshvarar, aruLnAyaki, peNNai river, pANdava thIrththam, AraNya thIrththam
 • AdhanUr - Near chidhambaram, agasthIshvarar, Anan^dhavalli, birth place of n^an^dhnAr
 • iDaiyARu - 9 miles southwest of mAmbazam, iDaiyARRishar, chiRRiDainAyaki, peNNai river
 • erukkaththam puliyUr - near virudhdhAchalam (rAjendhira paTTiNam), nIlakaNTeshvarar, nIlamalarkkaNNiyammai, veLLerukku tree
 • kaDalUr (kUDalUr, Cuddalore) - ardhanArIshavarar
 • kaDalUr (kUDalUr) - kAshi vishvanAthar kOyil
 • kUDalaiyARRUr - 16 miles west of chidhambaram 14 miles from virudhdhAchalam, confluence of maNimuththARu & veLLARu, neRikATTunAyakar, purikuzalammai, saN^gu thIrththam, maNimuththA river
 • kUnimEDu - south arcot dt
 • chithambaram (kOyiL, thillai, perumpaRRappuliyUr) - thirumUlanAthar, sabhAnAyakar, naTarAjar, umaiyammai, shivakAmiyammai, shivagaN^gai and many more thIrththams
 • chitambaram ananthEshvarar - half km west from big temple
 • chidambaram iLamaiyAkkinAr kOyil - pulIccaram
 • chidhambaram singAraththOppu - bhImEshvarar
 • chithambaram mannaN^kuDichchEri - thirukkAlanycheDiyuDaiya mahAdevar
 • chidhambaram - cuDalaiyamarnthAr kOyil - madhyanthanEccaram
 • chithamparam - thiruppARkaDal thIrththam & thirupperunthuRai temple
 • chithambaram parakEsarinallUr - vikrama chOLIshvararmuDaiyAr
 • thiTTaikuDi (tiTTakuDi, vaShiShTakuDi) - virudhdhAchalam taluk, vaidhyanAthasvAmi, ambikai
 • thiruvaDig grAmam - vIraTTAnEshvarar
 • thiruththinai nagar (thIrththa nagar) - 5 miles southwest of AlampAkkam, thirunandhIshvarar, oppilA nayaki, thirundhu thIrththam, sAmbava thaDAkam, maNimuththA river
 • thIrththanagari - shivangurEshvarar, thIrththakkuLam
 • thiruth thuRaiyUr - 2 miles from virinychippAKKam, 5 miles from paNruTTi, pashupathIshvarar, ShiShTa gurunAthar, pUN^kOthai nAyaki, peNNai river
 • thirunAvalUr - 11 miles west of puNNuruTTi, thirunAvalEshvarar, baktajanEshvarar, sundharanAyakiyammai, shivagaN^gai, garuDa thIrththam, nAgavalli tree
 • nelvAyil (sivapuri) - 3 miles south of chidhamparam, uchchi nAthEshvarar, kanakAmbikai, krupA samudhra thIrththam
 • kazippAlai - pAlvaNNa svAmi, the Alayam is destroyed by koLLiDam, the Lord is at a temple near nelvAyil
 • nelvAyil aRaththuRai (tiruvarattuRai) - 4 miles from peNNADam, near vriddhAchalam, aRaththuRai nAthar, Anandha nAyaki, keDila, veLLARu thIrththam
 • nelveNNey (neTvanai) - 19 miles southwest of mAmbazappaTTu, veNNeyappar, nIlamarkkaNNiyammai, peNNai river
 • neyvEli - naTarAjar kOvil, azagiya chiRRambalavANar, chempoRchOdhi nAthar, aRamvaLarththanAyaki
 • pAdhirip puliyUr - 3 miles from kadalUr (cuddalore), thOnRath thuNaiyIshvarar, pADalIshvarar, thOkaiyambikai, periyanAyaki, peNNai, keDila river, pAdhiri tree
 • kaDalUr pAdhALIshvarar
 • buvanagiri - vEdhapurIshvarar, mInAxiyammai
 • peNNAkaDam (peNNADam, kaDandhai) thiruththUN^gAnai mADam - 11 miles from vriddAchalam - 4 miles from nelvAyil araththuRai, chuDarkkozundhIshar, praLayakAlEshvarar, kaDandhai nAyaki
 • mANikuzi - 3.5 miles west of kaDalUr, vAmanapurIshvarar, mANikkamEni varadEshvarar, mANikkavalliyammai, konRai tree, mANikka thIrththam, peNNai river
 • mARanpADi
 • vaDukUr (ANDArkOyil) - 2 miles west of chinnapApu chaththiram, 2 miles from kaNDamangalam, vaDukEshvarar, vaDuvakirkaNNiyammai, peNNai river
 • vriddhAchalam (viruttAchalam, tirumudukunRam) - pazamalainAthar, vrudhdhAmbAL, bAlAmbAL, maNimutta river, vanni tree,
 • maNamtavirttaputtur - 4 miles from paNNruTi
 • thaDuththATkoNDavUr - 5.5 miles from banruTTi
 • vETkaLam - 1.5 miles from chidambaram, in aNNAmalai university, pAshupatEshvarar, nallanAyakiyAr, satguNAmbikai, nArada thIrththam, mUngil tree
 • srImuShNam - nithyEshvarar
Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies. Learn..
Accept !
To Top