Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

Punjab Lord Shiva Temples

GurudAspur Dt. amR^itasaras - shivAla mahAdev asal - Patan Taluk GurudAspUr Dt mUkheshvar - cave Alayam kAlanavUr - on the bank ...


 • GurudAspur Dt.
  • amR^itasaras - shivAla mahAdev
  • asal - Patan Taluk
 • GurudAspUr Dt
  • mUkheshvar - cave Alayam
  • kAlanavUr - on the bank of girAn river
 • sirmUr sector
  • saurbik hill - temple on top and bottom of the hill
  • bayirivAlA
 • pAyil - pATiyAla dt, mahAdev, pArvatI
 • pArAvuD - jinT sector
  • pArAvuD village
  • chApiTAn - nAgeshvar mahAdev, nAgadhamani, nAgaxetra tIrtta
  • pATukalan - mahAdev
  • harat
  • piNTArA - someshvar mahAdev
  • jiNTa town - someshvar, mAnasA devi
  • jiNTa town - mahAdeva bhUteshvar
 • lUdiyAnA
  • chamba - chandragupt temple
  • champa - gaurishankar
  • chamba - dR^imuk
  • brAmAr (chambA sector) - maNimaheshvar
 • javAlmal - jinDA sector, javAlmal Ishvar
 • bokAkeri - near javAlmal, mahAdev