Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

Bengal Hindu Temples List

sAmbalpUr Sector ambApoNA kaisAmA humAmahAdev kuyilikogar - maheshvarnAth & another cave temple kumbAri narasimhnAth sArA...

 • sAmbalpUr Sector
  • ambApoNA
  • kaisAmA
  • humAmahAdev
  • kuyilikogar - maheshvarnAth & another cave temple
  • kumbAri
  • narasimhnAth
 • sArAn Sector
  • sil hauri - shilAnAth
  • konpUr - hariharnAth mahAdev
 • vaidyanAth (baidhyanAth, chANDAl dUrchAnAs) - vaidyanAtha svAmi, rAvaNeshvar (jyotirlingam), chandra kUpa tIrttam
 • chANDAl dUrchAnAs - dUdh nAth mahAdev
 • simhabUm - beNusAgar (7th cent ACE)
 • chiTTakAN
  • maiskAl - AdinAth
  • chitAkuND - shaMbhu nAth
  • chandranAth hill
 • sItAmarhi - musAfarpur dt, vishveshar
 • saurat - darbanga dt, 8 miles from madhubaNi
 • darba~NgA Sector
  • kAkrAl - kapileshvar
  • mAlinagar - mahAdev
  • saurat - ~nAnEsh,~nAneshvari
 • dharAs (bAmnA sector) - mahAdev
 • tArakEshvar - hUgLi Dt, 36 miles from kOlkatta
 • gopeshwar shiva - near tarakeshwar
 • mukundapur - near tarakeshwar
 • shihar - shantinath
 • dhAndhan - miDnapUr Dt, shyAmaLeshvar, vidyAdara tIrttam, shashanka tIrttam
 • naDiya shAntipUr - jAleshvar
 • naDiya shibnibAs - 2 shivAlayams
 • bageshvar (kAnA) - birbUm dt, river side temple
 • mangUrA Sector
  • bAhulArA - siddeshvar mahAdev
  • viShNupUr - malleshvar
  • eTTeshvar - anAdili~NgEshvar
 • bargANA
   24 Parganas (North) - Barrakpore-Khardah - 26 Siva Temples
  • daxiNa pArA set - Adya maheshvar
  • kamarnaTTi - 12 shivAlayams
  • kArDA - 12 shivAlayams
 • parDvAn Sector
  • Kalna - group of 108 Shiva temples
  • bAgan pArA - gopeshvar
  • pArAghar - 4 shivAlayams
  • Bamunara - Rudreswar Temple
  • Kalna - Bijoy Vaidyanath Temple
  • Kalna - Jaleswar Temple
  • Kalna - Nava-Kailasha Temple
  • Kalna - Pratapeswar Siva Temple in Rajbari compound
  • Kalna - Rameswar Temple,
  • Kalna - Ratneswar Temple
  • Kalna - Rupeswar Temple
  • maLaTeshvar
 • bAgarganj sector ponApAliyA village - self manifest
 • pAgalpUr sector karNAgrAm - paramshivam, pArvatI
 • pAgalpUr sector shrInagar
 • bala chor Sector
  • bAlchor, bAlasUr town - bANeshvar (self manifest)
  • remunA - gArgeshvar
  • shergAgar - shureshvar
  • pangeshvar - bakreshvar
  • bartanpUr - maNinAgeshvar
  • kumAri
  • nangLeshar lAngaLeshvar - hara pArvatI
 • piTTAnpUr - 2 miles from salpA in bengal - nagpur railway
 • mAngir Sector
  • mAngIr town
  • simeria - tALeshvar nAth
  • singirik - hill temple, mahAdev
 • mAnpUr - bhUtpUr village - hill top temple, bhUteshvar
 • mAnpUr - kATrAsgar village
 • miDnapUr Sector
  • chandrasEna - kAmEshvar shivam
  • malleshvar
  • TANTan - shyAmaleshvar
  • ekkA - hAtnagar
  • kaLeshvar
  • kArpEDA - kA~NgEshvar
  • kAnsarpUr - daNDeshavar, mahAmAyA
  • kAnsarpUr - gArgeshvar
  • nArAyaNghar - tAneshvar
  • nAyabAgan - dyUlmAr - hill top temple, kAmeshvarnAth
 • muzapharpUr sector tengALi -bhuvaneshvar
 • murshidAbad pArAnagar - bhuvaneshvar, nAgarAjeshvari
 • Murshidabad Baranagar - Bhavaniswar Mandir
 • Murshidabad Baranagar - Char Bangla group of four Siva Mandirs
 • morvi
 • rAjsAhi sector kalam
 • jessUr sector mAmuTpUr
 • shAhjahan Sector
  • baidnAth
  • bakchAr - rAmeshvarnAth mahAdev
  • gupteshvar - cave temple, mahAdev
  • mahAdevpur
  • maNDeshvari - maNDeshvar
 • hUgLi Sector
  • bansperiyA
  • triveNi
  • bhadreshvar
  • jAnAy - IshAneshvar
  • kAnADUl - kaNTheshvar
  • mahAnAth
  • tArakeshvar
 • haurA Sector
  • boTpAgaL
  • birbUm - bakreshvar, agnikuND, brahmakuND, chetganga, kUpankuND, bharavkuND
  • bhImghar
  • dhUprAjapur - many shivAlyams including akAlaidAshi, mahAreshyar

 • Bankura Dt.
  • Bishnupur - Malleswar Temple
  • Dihar - Saileswar Temple
  • Dihar - Sareswar Temple
  • Jagannathpur - Temple of Ratneswar
  • Ekteswara - near Bankura

 • Unsorted temples
  • Goureswar Shiva Temple West Bengal
  • ga.ngAsAgarasa.ngam - amareshvar, sa.ngameshvar (self manifest), 30 miles from diamond harbour
  • karNagraham - pAgalpUr Dt., near pAgalpUr, 4 Lord shiva temples on a hill
  • kolkatta (Calcutta) bhU kailAsh - near kitter bajar
  • kolkatta tArakeshvar temple - near hUgli
  • sambAn lauriya ararAj - mahAdev
  • Bakreswar near Siuri
  • Dhirdham Temple at Darjeeling
  • Dugdheshwar - at Amaragarh near Bardhaman
  • Jateshwarnath - at Mahanad near Calcutta (Hooghly)
  • Malleswar - at Chandrakona near Medinipur
  • Mankeshwar - at Amaragarh near Bardhaman
  • Sidheswara - at Bahulara near Onda
  • Suratheshwar - at Supur near Bolpur
  • Syamaleswar - at Dantan