Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

The Songs of the Vaishnava Acharya's

Songs of the Vaisnava Acaryas Hyms and Mantras for the glorification of Radha and Krishna   Forward       Introduction    ...


the Six Goswamis

Songs of the Vaisnava Acaryas
Hyms and Mantras for the glorification of Radha and Krishna
 
     Introduction
            Standard Prayers
           1) Pranams
                            2) Sri Sri Gurv-astaka
                                         3) Sri Sri Sad-gosvamy-astaka

Songs of Srila Bhaktivinoda Thakura
           1) Arunodaya-kirtana
                5) Manasa Deho Geha
        6) Prasada Sevaya
          7) Kabe Ha'be Bolo
                 9) Jaya Radha-Madhava
         10) Radha-Krsna Bol
        11) Suddha-bhakata
         13) Sri Nama-kirtana
                   14) Ohe! Vaisnava Thakura

Songs of Narottama Dasa Thakura
              2) Lalasamayi Prarthana
           4) Sakhi-vrnde Vijnapti
                                             5) Saparsada-bhagavad-viraha-janita-vilapa
                      6)Sacarana-sri-gaura-mahima
                                                8) Savarana-sri-gaura-pada-padme Prarthana
                10) Sri Rupa Manjari Pada

Songs of other Vaisnava Acaryas
                       4) Sri Sri Gaura-Nityanander Daya
                                5) Bhajahu Re Mana Sri Nanda-nandana
                 7) Sri Vraja-dhama-mahimamrta
                  12) Sri Tulasi Pradaksina Mantra