Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

TAMILNADU: Shivagangai District Temples

AththUr - near dEvakOTTai, sOmeshvarar, pAdhampiriyA nAyaki ilaippaiyaN^kuDi - thiruppaththUr Taluk, shrI svayamprakAsha Ishvarar iLa...


 • AththUr - near dEvakOTTai, sOmeshvarar, pAdhampiriyA nAyaki
 • ilaippaiyaN^kuDi - thiruppaththUr Taluk, shrI svayamprakAsha Ishvarar
 • iLaiyAththaN^kuDi - 12 miles from kAraikkuDi, kailAshanAthar, nithya kalyANi
 • iLaiyAnkuDi
 • kallal - 8 miles from tirupputtUr, sOmasundarEshvarar, sandara nAyaki
 • kAraikkuDi - nAganAthasvAmi, bruhannAyaki
 • chUrakkuDi
 • pUvANDippaTTi
 • vElaN^kuDi
 • iluppaikkuDi
 • kaNDalUr
 • chAyakkOTTai
 • kAnappEr ( kALaiyAr kOyil ) - kAlaiyIshvarar, sundharEshvarar, sOmEshvarar, suvarNavalli, mInAxi, saundhara nAyaki, yAnaimaDu, puTpavala thIrththam, pon bimbam arachanAna thIrththam
 • kAnADu kAththAn - 6 miles from kAraikkuDi, mInAxi sundarEshvarar
 • kuNNakkuDi - 7 miles from thiruppaththUr, 45 miles from madhurai, 3 large cave temples
 • koTTaiyUr - near kAraikkuDi, sundharEshvarar, mInAxi amman
 • pirAnmalai (koDuN^kunRam) - near singampunari, koDuN^kunRIshvarar, kuyilamirthanAyaki, sundhara thIrththam,
 • kOvilur - near kAraikkuDi, paramEshvarar, pArvatI
 • shivagangai - kailAshanAthar, nithiyakalyANiyammai
 • dEvakOTTai
 • nATTarasankOTTai (panasai) - 15 miles from thiruppaththUr, trinEtrar, kaNNuDai nAyaki
 • paLLaththUr - 4 miles from kAraikkuDi, sundharEshar, mInAxi
 • pArIshvaram - near thiruppuththUr
 • pirAnmalai (koDuN^kunRam) - koDuN^kunRIshar, vishvanAthar, chokkanAthar
 • piLLaiyArpaTTi - marudhIshar, vADamulaiyammai
 • puththUr (tiruppattUr) - 22 miles from shivagangai, puththUrIshar, thiruththaLinAthar, shivakAmiyammai, shIthaLi, garuDa thIrththam, konRai tree
 • pUvaNam (tiruppUvaNam) - in madhurai to mAnAmadurai route, pUvaNanAthEshvarar, minnaiyALammai, vaigai river, jack tree
 • mahIbAlanpaTTi (pUnkunRam) - thiruppaththUr taluk, kulashEkaraIshvaramuDaiyAr
 • mAttUr - tiruppattUr taluk, ayOnithIshvarar, amirthavalli
 • mAnAmdhurai - 11 miles from shivagangai, sOmanAthar, umAdEvi, vaigai river
 • muRaiyUr - thiruppathUr taluk, sundharEshvarar, mInAxi