upAgamas of shivAgamas

0
upAgamas of shivAgamas

upAgamas of shivAgamas


S. No.NameupAgamas

shiva bEda Agamas

1.kAmika1. vaktrAram
2. bhairavOttaram
3. nArasimham (mR^igendram)
2.yogaja4. vINAshikOttaram
5. tAram
6. chantam
7. santati
8. AtmayOgam
3.cintya9. suchintyam
10. subhakam
11. vAmam
12. pApanAsam
13. parOdbhavam
14. amRitam
4.kAraNa15. kAraNam
16. pAvanam
17. daurgam
18. mahendram
19. bhImam
20. mAraNam
21. dvEShTam
5.ajita22. prabhUtam
23. parOtbhUtam
24. pArvatIsha samhitai
25. padma samhitai
6.dIpta26. amEyam
27. saptam
28. AchchAdyam
29. asankyam
30. amidaujasam
31. Anandam
32. mAdavOtbhUdam
33. atbhutam
34. akshatam
7.sUkshmasUkshma samhitai
8.sahasra35. atItam
36. mangaLam
37. shuddam
38. apramEyam
39. jAtibAk
40. prabuttam
41. vibhutam
42. hastam
43. alankAram
44. subOdakam
9.amshumAn45. vidyApurANa tantram
46. vAsavam
47. nIlalOhitam
48. prakAraNam
49. bhUta tantram
50. AtmAlankAram
51. kAshyapam
52. gautamam
53. aindram
54. brAmhyam
55. vAShiShTam
56. IshAnam
10.suprabhEdasuprabEdam

rudra bEda Agamas

11.vijaya57. vijayam
58. utbhavam
59. saumyam
60. agOram
61. mRityunAsanam
62. kubEram
63. mahAgOram
64. vimalam
12.nihshvAsa65. nishvAsham
66. uttara nishvAsam
67. nishvAsamugOdhayam
68. nishvAsa nayanam
69. nishvAsa kArikai
70. gOrasamGYam
71. yamAkyam
72. guhyam
13.svAyambhuva73. prajApatimatam
74. padmam
75. svAyambuvam
14.Agneya / analaanalam
15.vIra76. prastAram
77. pullamallam
78. prabOdham
79. bhOdam
80. bhOdhakam
81. amOham
82. mOhasamayam
83. hAkaTam
84. sakaTAdikam
85. halam
86. vilEkanam
87. bhadram
88. vIram
16.raurava89. kAlAgnam
90. kAdItam
91. rauravam
92. rauravOttam
93. mahAkALamatam
94. aindram
17.makuTa95. makuTam
96. makuTOttaram
18.vimala97. anantam
98. bhOgam
99. AgrAntam
100. vRiShabingam
101. vRiShOdaram
102. vRiShAdbhudam
103. sudandam
104. raudram
105. bhadravitam
106. arEvatam
107. atigrAntam
108. aTTahAsam
109. alankRitam
110. archchitam
111. dhAraNam
112. tantram
19.chandra NYAna113. stiram
114. sthANu
115. mahAntam
116. vAruNam
117. nandikEshvaram
118. EkapAdam
119. shankaram
120. nIlarudrakam
121. shivabhadram
122. kalpabEdam
123. shrImukham
124. shivashAshanam
125. shivashEkharam
126. dEvimatam
20.mukhabimba127. chaturmukham
128. malayam
129. ayokam
130. samstOpam
131. pratibimbakam
132. AtmAlankAram
133. vAyavyam
134. dauTikam
135. tuTinIrakam
136. kalAdyayam
137. tulAyOgam
138. kuTTimam
139. bhaTTashekharam
140. mahAvidyai
141. mahAsauram
21.prodgIta142. kavacham
143. varAham
144. piN^gaLamatam
145. pAshabandham
146. daNDadaram
147. ankusham
148. dhanurdharam
149. shivaGYAnam
150. viGYGYAnam
151. shrI kAlaGYAnam
152. AyurvEdam
153. dhanurvEdham
154. sarpa damShTrI vibEdhanam
155. gIdam
156. bharatam
157. AdOdyam
22.laLita158. laLitam
159. laLitOttaram
160. kaumAram
23.siddha161. cArOttaram
162. ausanOttaram
163. kAlAbEdam
164. shashikaNTam
24.santAna165. lingAdyaksham
166. surAdyaksham
167. shankaram
168. amalEshvaram
169. ashankyam
170. anilam
171. duvanduvam
25.sharvokta172. shivadharmOttaram
173. vAyuprOktam
174. divyaprOktam
175. IshAnam
176. sarvOtgItam
26.pArameshvara177. mataN^gam
178. yakshaNipadmam
179. pAramEshvaram
180. puShkaram (pauShkaram)
181. suprayogam
182. hamsam
183. sAmAnyam
27.kiraNa184. gAruDam
185. nairudham
186. nIlam
187. rUksham
188. pAnukam
189. dEnukam
190. prabuddam
191. buddam
192. kAlam
28.vAtuLa193. vAtuLam
194. uttaravAtuLam
195. kAlaGYAnam
196. prarOhitam
197. sharvam
198. dharmAtmakam
199. shrEShTam
200. nityam
201. shuddam
202. mahAnanam
203. vishvam
204. vishvAtmakam
Please send your comments .


Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies. Learn..
Accept !
To Top