Page Nav

Grid

GRID_STYLE

Left Sidebar

...");});

JUST IN

latest

Divines to whom 28 sivAgama shastras were revealed

Divines to whom 28 sivAgama shastras were revealed S. No. Name Those who got Agamas shiva bEda Agamas 1. kAmika praNava trikAl...

Divines to whom 28 sivAgama shastras were revealed

S. No.NameThose who got Agamas

shiva bEda Agamas

1.kAmikapraNava
trikAla
hara
2.yogajasudhAkya
bhasma
prabhu
3.cintyasudIpta
gOpati
ambikA
4.kAraNakAraNa
sharvarudra
prajApati
5.ajitasushiva
umesha
achyuta
6.dIptaIsha
trimUrti
hutAsana
7.sUkshmasUkshma
bhava
prabhanjana
8.sahasrakAla
bhIma
dharma
9.amshumAnanshu
ugra
ravi
10.suprabhEdadeshEsha
vigrahesha
shashi

rudra bEda Agamas

11.vijayaanAdi rudra
paramEshvara
12.nihshvAsadashAksha
shailasambhava
13.svAyambhuvanidhana
brahmA
14.Agneya / analavyOma
hutbhuka
15.vIrateja
prajApati
16.rauravabrahmEsha
nandikEshvara
17.makuTashiva
vilAshraya
18.bhadra/ vimalasarvAtma
vIrabhadra
19.chandra NYAna /chandrahAsaananta
bR^ihaspati
20.mukhabimbaprashAnta
dadhIchi
21.protgItarudra
kacha
22.laLitahAlayEsha
bhairava
23.siddhabindu
chaNDeshvara
24.santAnashivaniShThar
sAMspAyana
25.nArasimha/ sharvoktasaumya
nR^isimha
26.pArameshvarashrIrUpa
ushAna
27.kiraNadevapitA
saMvartaka
28.vAtuLashiva
mahAkALa
Please send your comments .